POSTĘP ROBÓT
 

 

MARZEC 2021

 

 

 

1.    Roboty drogowe

1)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-        trasa główna strona prawa, km:

352+600 - 353+300,

354+070 (Pd-2),

355+082 (Pd-3),

355+257 (Pd-4),

357+100 - 358+100,

364+200 - 365+200,

370+625 - 371+200,

370+800 - 372+100,

372+200 - 372+700,

2)    wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-        trasa główna strona prawa, km:

353+300 - 353+550,

357+100 - 358+100,

361+765 - 362+450,

369+700 - 369+960,

-        pas technologiczny, strony lewa i prawa,

-        pas rozdziału, km:

372+210 - 372+880,

-        DW-484,

-        droga powiatowa 1521E,

3)    wykonanie górnej warstwy nasypu:

-        droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

4)    wykonanie zasypek pasa dzielącego i poboczy:

-        trasa główna strona prawa, km:

355+600 - 375+020,

364+300 - 365+000,

366+600 - 366+900,

5)    stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu gr. 15 cm:

trasa główna strona prawa, km:

353+300 - 353+425,

6)    montaż przepustów rurowych żelbetowych Æ1,20 m:

-        PD-2,

-        PD-3,

-        PD-4,

7)    montaż przepustów rurowych PP Æ0,6 m:

-        DD-08,

-        DD-17,

8)    frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-        trasa główna strona prawa, km:

354+575 - 355+757,

9)    wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego na miejscu:

-        pas technologiczny, km:

366+425 - 366+520,

-        DP 1500E,

10)  wzmocnienie powierzchniowe w podstawie nasypu poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym:

-        WD-300,

11)  ułożenie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem C3/4, grubość warstwy 15 cm, KR3-KR4:

-        DP 1500E,

12)  ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5) grubości 20 cm:

-        DD 01,

-        DD 02,

-        DP 1500E,

13)  ekrany akustyczne:

-        montaż słupów stalowych:

EL01B, EL02B, EL07A, EL07B, EL 08B, EL08C, EL08F, EL08G, EL09F, EL09G, EL011A, EL012A, EL015A, EL015B, EL015C, EL016A, EL017A, EL017C,

14)  układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

-        droga powiatowa DP 1500E,

-        droga gminna przy obiekcie mostowym WD-312,

-        DW 484,

15)  układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

-        droga powiatowa DP 1500E,

-        DW 484,

-        KP-302,

16)  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:

-        droga powiatowa DP 1500E,

-        KP-302,

-        DW 484,

17)  montaż barier ochronnych:

-        DW 484.

 

2.    Roboty mostowe

PRZEPUSTY SKRZYNKOWE:

a)    dostawa i rozładunek prefabrykatów przeznaczonych do wykonania przepustów: PP-25a, PP-25b, PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-66,

b)    wykonanie wykopów pod przepusty: PZM-47, PP-14a, PP-14b,

c)     wykonanie ław: PP-14a, PP-14b,

d)    montaż prefabrykatów przepustów: PP-14a, PP-14b.

 

WD-297:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

WA-298:

a)    wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn DSM,

b)    wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu niekonstrukcyjnego,

c)     montaż zbrojenia ław fundamentowych,

d)    betonowanie ław fundamentowych,

e)    montaż zbrojenia przyczółków,

f)      betonowanie przyczółków.

 

WD-299:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

WD-300:

a)    montaż krawężników,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     montaż zbrojenia kapy chodnikowej,

d)    betonowanie kapy chodnikowej.

 

WA-301:

a)    wykonanie izolacji ścianek zaplecznych,

b)    wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

c)     montaż desek gzymsowych,

d)    montaż krawężników,

e)    montaż zbrojenia kap chodnikowych,

f)     betonowanie kap chodnikowych,

g)    montaż dylatacji,

h)    wykonanie ścieku przykrawężnikowego.

 

PZDdz-6:

a)    profilowanie stożków.

 

KP-302:

a)    montaż kolektora odwadniającego.

 

WA-303:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

WD-304:

a)    układanie krawężników zanikających,

b)    wykonanie schodów skarpowych,

c)     wykonanie kolektora odwodnienia,

d)    wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

e)    wykonanie drenażu z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą,

f)     wykonanie drenażu prefabrykowanego,

g)    umocnienie poziome stożków z kostki.

 

MA-305:

a)    wykonanie schodów skarpowych.

 

WD-306:

a)    montaż krawężników na odcinkach przy dylatacjach i skrzydełkach,

b)    montaż zbrojenia kap chodnikowych na odcinkach przy dylatacjach,

c)     montaż desek gzymsowych na odcinkach przy dylatacjach,

d)    betonowanie kap chodnikowych na odcinkach przy dylatacjach,

e)    wykonanie izolacji grubej płyt przejściowych przy podporach w osiach A i E.

 

WA-307:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

WD-308:

a)    wykonanie izolacji grubej płyt przejściowych przy podporach w osiach A i E.

 

WA-309:

a)    układanie izolacji grubej,

b)    montaż schodów skarpowych przy podporach w osiach A i B.

 

 

WD-310:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

PZDdz-4:

a)    montaż schodów skarpowych przy podporach w osiach A i B.

 

MA-311:

a)    montaż schodów skarpowych.

 

PZDg-2:

a)    betonowanie płyty ustroju nośnego - S1,

b)    wykonanie izolacji cienkiej na skrzydełkach i na ścianach przyczółka w osi A,

c)     wykonanie drenażu zasypki - geokompozytu  drenażowego za przyczółkiem w osi A,

d)    wykonanie zasypek za przyczółkiem w osi A,

e)    montaż rury drenarskiej za przyczółkiem w osi A.

 

WD-312:

a)    betonowanie podwalin stożków nasypowych.

 

PZSd-2:

a)    montaż schodów skarpowych.

 

WA-313:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

MA-314:

Wykonawca w raportowanym okresie nie prowadził robót na obiekcie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

WD-315:

a)    betonowanie podwalin stożków nasypowych.

 

WD-316:

a)    układanie izolacji grubej z papy pod kapy chodnikowe,

b)    umocnienie skarp stożków za pomocą płyt ażurowych,

c)     montaż zbrojenia kap chodnikowych,

d)    montaż krawężników mostowych,

e)    betonowanie kap chodnikowych.

 

3.    Roboty branżowe

a)    budowa oświetlenia:

-  montaż kabli oświetleniowych,

-  montaż fundamentów,

b)    budowa zbiorników retencyjnych:

-  wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-  umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-  umocnienie dna i skarp geowłókniną,

-  umocnienie dna i skarp żwirem,

-  umocnienie dna podsypką piaskową,

-  umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

-  wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiorników: S-B-02, Sr-B-38,

-  montaż wylotów,

-  montaż włazów,

 

c)     kanalizacja deszczowa:

-  montaż studni: DN 1200, DN 1500,

-  układanie rur: PP DN 200, DN 300, DN 400, DN 500,

-  montaż osadników,

-  montaż wpustów,

 

d)    roboty melioracyjne:

-  prace konserwacyjne na rowach: RM-10, RM-10b, RM 14, RM-16, RM 18b, RM 19, RM 20, RM 23.