POSTĘP ROBÓT
 

 

CZERWIEC 2021

 

ROBOTY DROGOWE

W czerwcu 2021 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

1)      rozebranie podbudowy z betonu cementowego:

-       trasa główna strona prawa km: 353+050 – 353+200,

 

2)      rozebranie barier ochronnych stalowych:

-       trasa główna strona prawa, km 365+500 – 369+992,

 

3)      frezowanie nawierzchni asfaltowej - trasa główna strona prawa, km:

354+450 – 354+500,

365+500 – 369+900,

 

4)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona prawa, km:

355+600 – 356+000,

-       trasa główna strona lewa, km:

364+200 – 369+992,

370 +000 – 373+000

-       drogi dojazdowe: DD25, DD26,

-       przepust Pd-5, Pd-6,

 

5)      wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       trasa główna strona prawa, km:

353+775 – 353+690,

354+450 – 354+675,

354+675 – 355+350,

356+400 – 357+000,

357+100 – 358+800,

359+000 – 359+650,

-       trasa główna strona lewa, km:

370+000 – 373+000

-       droga wojewódzka DW484, km 0+0850 – 1+060,23,

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-299,

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-300,

-       droga dojazdowa DD25,

 

6)      wykonanie górnej warstwy nasypu:

-       trasa główna strona prawa, km:

353+453 – 353+690,

353+820 – 353+950,

353+170 – 353+400,

 

7)      wykonanie zasypek pasa dzielącego i poboczy:

-       trasa główna strona lewa, km:

359+700 – 362+000,

364+200 – 365+500,

370+000 – 373+000

 

8)      montaż przepustów rurowych PP Ø0,60, Ø0,80, Ø1,00, Ø1,20, Ø1,40;

-       trasa główna, strony lewa i prawa,

-       drogi dojazdowe nr: DD26, DD27a, DD40, DD42,

-       droga wojewódzka DW484 (zjazdy po stronie lewej) w km 0+062, 0+006, 0+036,

 

9)      wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-       trasa główna strona prawa, km:

353+690 – 353+805,

353+805 – 353+820,

360+950 – 361+020,

-       droga powiatowa DP1514E przy obiekcie mostowym WD-306,

 

10)    wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

-       trasa główna strona prawa, km:

360+950 – 361+020,

-       droga powiatowa DP1514E przy obiekcie mostowym WD-306,

 

11)    wykonanie drenażu DN200 i DN150 w pasie dzielącym i poboczach:

-       trasa główna, km:

360+460 – 361+210,

363+010 – 363+290,

 

12)    wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki C3/4:

-       trasa główna strona prawa, km 360+960 – 361+020,

-       droga powiatowa DP1514E przy obiekcie mostowym WD-306,

 

13)    wykonanie podbudowy z mieszanki C5/6:

-       trasa główna, strona prawa km:

353+453 – 353+690,

353+820 – 353+950,

360+950 – 361+020,

361+360 – 361+440,

-       droga wojewódzka DW484, rondo,

 

14)    wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10:

-       trasa główna strona prawa, km:

360+950 – 361+020,

361+360 – 361+440,

 

15)    wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-       trasa główna strona lewa, km 369+960 – 370+030,

-       trasa główna strona lewa, pobocza i dojazdy do obiektów mostowych MA-311, PZSd2, MA-314, WA-313

-       droga wojewódzka DW484 strona lewa, km 0+850 – 1+060,23,

 

16)    wykonanie warstwy poślizgowej z powierzchniowego utrwalenia:

-       trasa główna jezdnia lewa, km 359+730 – 364+155,

-       trasa główna jezdnia lewa: pasy włączenia i wyłączenia – węzeł Kamieńsk,

 

17)    wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45, warstwa górna i dolna:

-       trasa główna jezdnia lewa, km 359+730 – 364+155,

-       trasa główna jezdnia lewa: pasy włączenia i wyłączenia – węzeł Kamieńsk

 

18)    wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa podbudowy AC22P KR7: trasa główna strona lewa, km 359+510 - 359+600,

-       warstwa wiążąca AC16W KR2: droga dojazdowa DD07,

-       warstwa ścieralna AC11S KR2: drogi dojazdowe DD01, DD02,

-       warstwa podbudowy AC22P KR7: trasa główna strona lewa w km 366+560 – 366+635, 369+510 – 369+600, 369+960 – 369+992,

-       warstwa wiążąca AC16W KR7: trasa główna strona lewa w km 366+560 – 366+635, 369+510 – 369+600, 369+960 – 369+992,

-       warstwa ścieralna SMA: trasa główna strona lewa w km 366+560 – 366+635, 369+510 – 369+600,

-       warstwa podbudowy AC22P KR6: droga wojewódzka DW484 strona lewa, km 0+850 - 1+060,23,

-       warstwa podbudowy AC22P KR7: trasa główna strona lewa w zakresie obiektów mostowych MA-311 i PZSd2,

-       warstwa wiążąca AC16 KR6: droga wojewódzka DW484 strona lewa, km 0+850 - 1+060,23

-       warstwa wiążąca AC16 KR7: trasa główna strona lewa w zakresie obiektów mostowych MA-311 i PZSd2,

-       warstwa ścieralna SMA: trasa główna strona lewa w zakresie obiektów mostowych MA-311 i PZSd2,

 

19)    ekrany akustyczne:

-       wykonanie pali fundamentowych:   EL: 22,

-       montaż słupów stalowych: EL: 01, 02b, 02c, 03, 04, 05, 010a, 010b, 010c,

uzupełnienie brakujących słupów od ekranu EL16c do ekranu EL18c,

EPO: 02L,

-       montaż belek podwalinowych:         EL: 08c, 010a, 010c, 013, 014, 015a, 015c, 16c, 17a, 17b,

-       montaż paneli pochłaniających:        EL: 08f, 08F, 015a,

-       montaż paneli przeciwolśnieniowych: EPO: 04L,

 

20)    humusowanie i obsianie nasionami traw skarp, rowów, poboczy:

-       trasa główna jezdnia lewa w km 368+400 – 369+992, 370+000 – 373+000,

-       droga przy obiekcie mostowym WD-306,

 

21)    umocnienie poboczy kruszywem 0/16:

-       trasa główna jezdnia lewa w km 365+300 – 369+992, 370+000 – 373+000,

 

22)    umocnienie poboczy destruktem asfaltowym:

-       droga gminna DG przy obiekcie mostowym WD-297,

-       drogi dojazdowe: DD01, DD02,

 

23)    układanie prefabrykatów betonowych:

-       układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

drogi przy obiektach mostowych: WD-300, MA-311, WD-312, PZSd2, WA-313, MA-314,

droga wojewódzka DW484, rondo,

-       układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

kolumny alarmowe (jezdnia lewa),

-       wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:

kolumny alarmowe (jezdnia lewa),

-       układanie ścieków trójkątnych:

przy obiektach mostowych: MA-311, WA-313, MA-314,

węzeł Kamieńsk,

-       układanie ścieków trójkątnych: trasa główna strona lewa w km 366+560 – 366+635, 369+510 – 369+600, 369+960 – 369+992, 370+016 – 370+312,3, 371+361,4 – 372+480,3,

 

24)    montaż barier ochronnych:

-       trasa główna strona lewa w km 365+500-369+992, 370+000 – 371+300,

 

25)    montaż oznakowania pionowego:

-       droga gminna przy obiekcie mostowym WD-297,

-       drogi dojazdowe DD01, DD02.

 

 

ROBOTY MOSTOWE

W czerwcu 2021 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

Przepusty skrzynkowe:

a)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych: PZM-49,

b)    betonowanie ławy pod przepust: PZM-49, Pd(m)-17,

c)    montaż prefabrykatów: PZM-48, PZM-49, Pd(m)-17,

d)    montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych: PZM-46, PZM-47, PZM-48, Pd(m)-17,

e)    betonowanie elementów konstrukcyjnych: PZM-46, PZM-47, PZM-48, Pd(m)-17,

f)     wykonanie izolacji cienkiej: PP-14a, PP-14b, PZM-45, PZM-47, PZM-48, Pd(m)-17,

g)    wykonanie zasypek przepustów: PZM-48, Pd(m)-17.

 

WD-297

a)   wykonanie umocnienia stożków,

b)   montaż ścieku przykrawężnikowego,

c)    wykonanie warstwy wiążącej z ATL,

d)   wykonanie nawierzchni z SMA,

e)   obciążenia próbne obiektu.

 

WA-298 – jezdnia prawa

a)      wykonanie zasypek za przyczółkami,

b)      wykonanie izolacji cienkiej,

c)      montaż zbrojenia płyt przejściowych,

d)      betonowanie płyt przejściowych,

e)      montaż kolektora odwadniającego,

f)       montaż dylatacji modułowej,

g)      izolacja z papy ustroju niosącego na szerokości kap chodnikowych,

h)      izolacja z papy na ściankach zaplecznych,

i)       montaż krawężników,

j)       montaż kotew kap chodnikowych.

 

WD-299

a)      wykonanie izolacji ustroju niosącego,

b)      montaż krawężników,

c)      montaż desek gzymsowych,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach,

e)      wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

f)       wykonanie nawierzchni chodników,

g)      montaż barier.

 

WD-300

a)      wykonanie izolacji ustroju niosącego,

b)      układanie krawężników,

c)      montaż desek gzymsowych,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydełkach,

e)      wykonanie warstwy wiążącej z ATL,

f)       wykonanie drenaży podłużnych i poprzecznych na płycie ustroju niosącego,

g)      wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

h)      wykonanie nawierzchni chodników,

i)       montaż barier.

 

WA-301 – jezdnia lewa

a)      roboty nie były wykonywane.

 

WA-301 – jezdnia prawa

a)      rozbiórki elementów obiektu: płyta przejściowa, kapy chodnikowe, krawędź betonu ustroju niosącego.

 

PZDdz-6 – jezdnia lewa

a)      wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

b)      wykonanie próbnego obciążenia.

 

PZDdz-6 – jezdnia prawa

a)      wykonanie robót ziemnych,

b)      wymiana gruntu pod podporami,

c)      warstwa wyrównawcza pod ławy fundamentowe,

d)      montaż zbrojenia ław fundamentowych, przyczółków, skrzydełek, ustroju niosącego,

e)      betonowanie ław fundamentowych,

f)       betonowanie skrzydełek przyczółków.

 

KP-302

a)      rozbiórka istniejącej kładki nad jezdnią prawą.

 

WA-303 – jezdnia lewa

b)      roboty nie były wykonywane.

 

WD-304

a)      wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego,

b)      nawierzchnia kap chodnikowych,

c)      próbne obciążenie obiektu.

 

MA-305

a)      montaż zbrojenia fundamentu bariery zintegrowanej z ekranem,

b)      betonowanie fundamentu bariery zintegrowanej z ekranem.

 

WD-306

c)      montaż kolektora odwadniającego,

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

c)      montaż barier energochłonnych,

d)      wykonanie ścieku przykrawężnikowego.

 

WA-307

a)      montaż kolektora odwadniającego.

 

WD-308

a)      wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

b)      montaż kolektora odwadniającego,

c)      montaż barier energochłonnych,

d)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych.

 

WA-309

a)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

b)      montaż barier energochłonnych,

c)      montaż drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

d)      układanie krawężników zanikających,

e)      wykonanie umocnienia poziomego stożków,

f)       ułożenie warstwy ścieralnej z SMA.

 

WD-310

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego,

c)      wykonanie ścieku przykrawężnikowego,

d)      montaż kolektora odwadniającego,

e)      układanie krawężników zanikających,

 

PZDdz-4

a)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

b)      montaż barier energochłonnych,

c)      montaż drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

d)      układanie krawężników zanikających,

e)      układanie warstwy ścieralnej z SMA,

f)       wykonanie próbnego obciążenia,

g)      montaż ekranów akustycznych.

 

MA-311

a)      układanie krawężników zanikających,

b)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

c)      montaż barier energochłonnych,

d)      wykonanie drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

e)      montaż ekranów akustycznych,

f)       nawierzchnia z SMA.

 

PZDg-2

a)      montaż prefabrykatów gzymsowych,

b)      wykonanie izolacji ustroju niosącego,

c)      wykonanie betonu ochronnego izolacji grubej.

 

WD-312

a)      wykonanie schodów skarpowych przy podporze w osi A,

b)      montaż kolektora odwadniającego,

c)      wykonanie nawierzchni kap chodnikowych,

d)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego,

e)      montaż barier energochłonnych.

 

PZSd2

a)      układanie krawężników zanikających,

b)      wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

c)      montaż barier energochłonnych,

d)      wykonanie drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

e)      montaż ekranów przeciwolśnieniowych,

f)       nawierzchnia z SMA.

 

WA-313

a)     wykonanie drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

b)     wykonanie schodów skarpowych,

c)      układanie krawężników zanikających,

d)     montaż barier energochłonnych.

 

MA-314

a)      wykonanie drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

b)      montaż ścieków krawężnikowych,

c)      układanie krawężników zanikających,

d)      montaż schodów skarpowych,

e)      montaż barier energochłonnych,

 

WD-316

a)      wykonanie izolacji płyty ustroju niosącego,

b)      montaż barier energochłonnych,

c)      wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego,

d)      układanie krawężników zanikających,

e)      montaż kolektora odwadniającego,

f)       wykonanie drenażu poziomego płyty ustroju niosącego,

g)      montaż ścieków krawężnikowych.

 

ROBOTY BRANŻOWE

W czerwcu 2021 r. zrealizowano nw. roboty branżowe:

a)      budowa oświetlenia:

-     montaż kabli oświetleniowych,

-     montaż fundamentów,

-     montaż słupów oświetleniowych;

b)      budowa zbiorników retencyjnych:

-     wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-     umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-     umocnienie dna i skarp geowłókniną,

-     umocnienie dna i skarp żwirem,

-     umocnienie dna podsypką piaskową,

-     umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

-     wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiorników retencyjnych,

-     montaż wylotów,

-     montaż włazów;

c)      kanalizacja deszczowa:

-     montaż studni: DN 1200, DN 1500,

-     układanie rur: PP DN 200, DN 300, DN 400, DN 500,

-     montaż osadników,

-     montaż wpustów żeliwnych;

-     montaż wylotów z przykanalików na skarpę,

-     montaż ścieków skarpowych.

d)      roboty melioracyjne:

-     prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych,

-     umocnienie skarp rowów.