POSTĘP ROBÓT
 

 

CZERWIEC 2020

 

 

 

1.     Roboty drogowe

 

W miesiącu czerwcu 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

-       usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       pas rozdziału,

-       drogi dojazdowe DD7, DD8, DD25, DD35,

-       drogi gminne przy WD-297,

-       zbiornik SR-B-07,

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       przepust rurowy Pm-4,

-       drogi dojazdowe DD8,

-       droga przy WD-308,

-       zbiorniki SR-B-03, SR-B-07, SR-B-08, SR-B-12,

-       budowa nasypów:

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       droga wojewódzka DW 484,

-       drogi powiatowe DP 1500E, DP 1514E,

-       drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-300, WD-304, WD-306, WD-310, WD-312,

-       wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-       trasa główna (strona lewa): km 356+200 – 356+500, 369+575 – 369+800,

-       zbrojenie skarp geosiatką poliestrową:

-       droga powiatowa DP 1514E,

-       przejazd przy WD-310,

-       wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna strona lewa i prawa,

-       przepust Pm-4,

-       stabilizacja gruntów spoistych spoiwem hydraulicznym w podstawie nasypu:

-       droga powiatowa DP 1514E,

-       rozebranie podbudowy z betonu cementowego:

-       trasa główna strona lewa,

-       frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-       trasa główna strona lewa,

-       montaż przepustów rurowych żelbetowych:

-       Pd-6, Pd-8, P-9a, P-9b, Pm-3, Pm-4, Pm-4a, Pm-5, Pm-8

 

2.     Roboty mostowe

 

W miesiącu czerwcu 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

Przepusty skrzynkowe:

a)      montaż prefabrykatów:

-       PP-27, PP-28a, PP-28b, PP-28c, PP-29a, PP-29b, PZM-53, PZM-54, PZM-55, PZM-57, PZM-60, PZM-61, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-66,

b)      wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe:

-       PZM-46, PZM-47, PZM-48,

c)      betonowanie płyt przejściowych:

-       PZM-46, PZM-47, PZM-48, PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b, PP-19,

d)      betonowanie płyty zespalającej:

-       PP-16, PP-17, PP-25a, PP-15b, PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PP-28a, PP-28b, PP-28c, PP-29a, PP-29b, PZM-54, PZM-56, PZM-57, PZM-59, PZM-61, PZM-62, PZM-63, PZM-64,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie części monolitycznej przepustu:

-       PP-16, PP-17, PZM-53, PZM-54, PZM-56, PP-25a, PP-25b, PZM-60, PZM-61,

f)       wykonanie izolacji powłokowej:

-       PP-14a, PP-14b, PP-15a, PP-15b, PP-16, PP-17, PP-19, PP-25a, PP-25b, PP-26a, PP-26b, PP-26d, PP-27, PP-28a, PP-28b, PP-28c, PP-29a, PP-29b, PZM-46, PZM-47, PZM-49, PZM-50, PZM-54, PZM-55, PZM-56, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-65, PZM-66, PZM-67,

g)      demontaż zakotwienia ścianek szczelnych

-       PZM-46, PZM-47, PZM-48, PZM-49,

h)      wykonanie ściągów kotwiących ścianki szczelne – jezdnia prawa:

-       PZM-46, PZM-47, PZM-48, PZM-49, PZM-50,

i)       zasypki obiektów:

-       PP-26a, PP-26b, PP-26c, PP-26d, PP-27, PP-28a, PP-28b, PP-28c, PP-29a, PP-29b, PZM-49, PZM-50, PZM-54, PMZ-55, PZM-62, PZM-63, PZM-64, PZM-65.

 

WD-297

a)      zakończenie zasypek inżynierskich,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie oczepów w osiach podpór A i E,

 

WA-298

a)      montaż zbrojenia i betonowanie przyczółków w osiach A i B,

b)      zasypki ław fundamentowych,

 

WD-299

a)      ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu w osiach A, B i C,

b)      montaż zbrojenia ław fundamentowych w osiach A, B i C,

 

WD-300

a)      montaż zbrojenia i betonowanie filarów w osiach A, B, C, D i E,

b)      wykonanie izolacji powłokowej ław fundamentowych w osiach A, B, C, D i E,

c)      zasypki ław fundamentowych w osiach A, B i C,

 

WA-301

a)      skuwanie głowic pali CFA,

b)      ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu pod ławami fundamentowymi w osiach B, C, D, E, F, G i H jezdnia lewa,

c)      roboty ziemne - zabezpieczenie wykopów i wykonanie wykopów przy podporze w osi A,

d)      montaż zbrojenia ław fundamentowych,

e)       

PZDdz-6

a)      wykonywanie zasypek inżynierskich,

 

KP-302

a)      betonowanie filarów ramp i podpór kładki,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie ciosów podłożyskowych,

c)      montaż łożysk,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic,

 

WA-303

a)      wykonywanie zasypek fundamentów,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie ciosów podłożyskowych,

c)      montaż łożysk,

d)      przygotowanie platform roboczych pod montaż belek,

e)      montaż zbrojenia poprzecznic,

 

WD-304

a)      montaż zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka w osi E,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie skrzydła prawego w osi A oraz lewego w osiach A i E,

c)      wykonanie ciosów podłożyskowych,

d)      montaż łożysk garnkowych,

e)      przygotowanie platformy roboczej pod rusztowania od osi A do istniejącego nasypu,

 

MA-305

a)      montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej w osi C,

b)      wykonanie izolacji fundamentów w osiach A, B i C,

c)      zasypki fundamentów w osiach A i B,

d)      montaż zbrojenia korpusu przyczółka w osi A oraz słupów w osiach B i C,

 

WD-306

a)      ułożenie płyt pod rusztowania oraz montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego,

b)      montaż łożysk garnkowych,

c)      rozpoczęcie montażu zbrojenia ustroju nośnego,

 

WA-307

a)      montaż zbrojenia korpusów przyczółków w osiach A i B

 

WD-308

a)      zasypki podpór w osiach A i E,

 

WA-309

a)      montaż zbrojenia fundamentu w osi B,

b)      betonowanie fundamentów w osiach A i B,

c)      montaż zbrojenia ścian ramy w osiach podpór A i B,

 

WD-310

a)      zasypki w obrębie podpór w osiach A i E,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie pierwszego etapu poprzecznic w osiach B, C i D,

c)      ułożenie betonu podkładowego pod oczepy podpór w osiach A i E,

d)      deskowanie i zbrojenie oczepu w osi podpory A,

 

PZDdz4

a)      montaż zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka oraz skrzydła w osiach A i B,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie ścianki zaplecznej w osiach A i B,

 

MA-311

a)      skuwanie głowic pali CFA w osiach A i B,

b)      wykonanie próbnych obciążeń pali,

c)      ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu,

d)      odwadnianie wykopów,

 

PZDg2

a)      betonowanie ław fundamentowych w osiach B i C,

b)      wykonanie izolacji powłokowej ław fundamentowych,

c)      betonowanie filarów w osi podpory C,

d)      betonowanie ciosów podłożyskowych w osiach D i E,

e)      montaż łożysk w osiach D i E,

f)       izolacje powłokowe za przyczółkiem w osi E,

g)      ułożenie drenażu i geokompozytu za przyczółkiem w osi E,

 

WD-312

a)      wykonanie izolacji ław fundamentowych,

b)      betonowanie filarów w osiach A, B, C, D i E,

 

PZSd2

a)      wykonanie izolacji powłokowej za przyczółkami,

b)      ułożenie folii kubełkowej za przyczółkami,

c)      wykonywanie zasypek za przyczółkami do poziomu płyt najazdowych,

 

WA-313

a)      skucie głowic pali CFA,

b)      wykonanie próbnych obciążeń pali,

c)      odwadnianie wykopów,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych w osiach A i B,

 

MA-314

a)      montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych w osiach A, B, C i D,

b)      izolacja powłokowa ław fundamentowych

c)      zasypki ław fundamentowych,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie słupów w osiach B i C,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka w osi A,

 

WD-315

a)      wykonanie izolacji powłokowej ław fundamentowych,

b)      montaż zbrojenia i betonownie słupów w osiach podpór A, B, C, D i E,

c)      wykonanie izolacji powłokowej słupów,

d)      zasypki przyczółków w osiach A i E,

 

WD-316

a)      zasypki ław fundamentowych,

b)      betonowanie słupów w osiach podpór A, B, C, D i E,

c)      izolacje powłokowe słupów.

 

3.     Roboty branżowe

 

W miesiącu czerwcu 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

a)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:

- 14nN,

- SN15, SN18,

b)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji wodno-kanalizacyjnych:

- wR, wR”, wS, wAA,

c)      kontynuacja prac związanych z drenażami:

- rozbiórka istniejących drenaży,

- rozbiórka istniejących sączków i zbieraczy,

d)      kontynuacja rozbiórki kanalizacji deszczowej,

e)      budowa przykanalików, wpustów,

f)       kontynuacja usuwania kolizji teletechnicznych:

- kolizje nr 8 i 11.

wykopy do docelowej rzędnej pod budowę zbiorników retencyjnych.