POSTĘP ROBÓT
 

 

WRZESIEŃ 2020

 

 

Roboty drogowe

a)    usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-        trasa główna strony lewa i prawa,

-        pas rozdziału,

b)    rozbiórka istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych:

-        DW484, km 0+850 - 0+885,

c)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-        trasa główna strony lewa i prawa,

-        drogi gminne przy WD-297 i WD-299,

-        droga powiatowa nr 1514E,

-        rowy trasowane wzdłuż trasy głównej,

d)    budowa nasypów:

-        trasa główna strony lewa i prawa,

-        łącznice DLK-1, DLK-4 i DLK-5,

-        drogi powiatowe nr 1500E i 1514E,

-        drogi gminne przy WD-297 i WD-308,

-        drogi dojazdowe DD01 i DD08,

e)    wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-        trasa główna strona lewa, km:

359+700 – 360+000,

365+940 – 366+500,

366+540 – 366+650,

366+800 – 367+200,

368+000 – 368+500,

369+550 – 369+960,

371+840 – 372+115,

373+720 – 373+825,

373+920 – 374+050,

-        DLK-1, km 0+200 – 0+362,

-        DW484,

-        droga gminna przy WD-297 i WD-310,

f)     zasypki pasa dzielącego:

-        trasa główna, km:

352+100 – 352+600,

353+400 – 354+400,

356+000 – 356+300,

g)    wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-        trasa główna strona prawa, km:

357+700 – 357+940,

366+130 – 366+275,

h)    montaż przepustów rurowych PP Ø1,0 m:

-        DD21,

i)      frezowanie nawierzchni asfaltowej:

-        trasa główna strona lewa, km:

360+500 – 361+150,

361+000 – 361+150,

366+635 – 368+490,

j)     ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym:

-        trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 352+050,

359+940 – 361+200,

363+010 – 363+290,

365+480 – 365+940,

366+915 – 366+940,

-        DLK-2, DLK-3,

-        DW484,

-        DP1514E,

k)    warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego C1,5/2:

-        trasa główna strona lewa, km 375+325 – 375+865,

-        DD07,

l)      warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej:

-        trasa główna strona lewa, km:

351+510 – 351+940,

359+940 – 360+510,

360+990 – 361+520,

363+010 – 363+290,

365+270 – 365+940,

375+325 – 375+785,

-        DLK-2, km 0+070 – 0+040,

-        DLK-3, km 0+040 – 0+144,

m)   warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego C3/4:

-        trasa główna strona lewa, km 375+375 – 375+910,

n)    warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego C5/6:

-        trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 352+070,

357+760 – 357+800,

o)    warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

-        trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 351+940,

357+150 – 357+550,

358+100 – 358+680,

359+070 – 360+325,

363+050 – 363+650,

366+150 – 367+800,

368+143 – 369+960,

370+000 – 370+300,

373+680 – 374+175,

375+325 – 375+910,

p)    warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10:

-        trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 352+690,

352+870 – 353+370,

354+000 – 354+400,

354+780 – 355+070,

357+155 – 357+970,

358+280 – 358+750,

359+110 – 359+635,

q)    warstwa wzmacniająca C3/4:

-        trasa główna strona lewa, km:

351+940 – 352+070,

359+940 – 360+325,

366+800 – 367+800,

368+143 – 368+500,

r)     ekrany akustyczne:

-        wykonanie pali fundamentowych: EL02a, EL02b, EL02c, EL03b, EL03c, EL04b, EL04c, EL05a, EL05b, EL05c (w km 352+526 – 356+620),

Roboty mostowe

WD-297:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie ustroju nośnego,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych przy podporach w osiach A i E,

c)     wykonanie zasypek przy obiekcie,

d)    montaż dylatacji,

e)    wykonanie izolacji ścianek zaplecznych.

 

WA-298:

a)    montaż elementów odwodnienia,

b)    wykonanie izolacji ustroju nośnego,

c)     układanie krawężników,

d)    montaż dylatacji,

e)    montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych przy podporach w osiach A i B,

f)     wykonanie zasypek przy obiekcie,

g)    wykonanie izolacji ścianek zaplecznych.

 

WD-299:

a)    betonowanie ławy fundamentowej w osi E,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie filarów podpory w osi E,

c)     ułożenie betonu niekonstrukcyjnego pod podporą w osi A,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie oczepu w osi A,

e)    zasypki ław fundamentowych w osiach D, E,

f)     montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic w osiach B, C,

g)    wykonanie izolacji cienkiej.

 

WD-300:

a)    betonowanie oczepów w osiach A, E,

b)    betonowanie poprzecznic w osiach B, C, D,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic w osiach A, E,

d)    montaż łożysk w osiach A, E,

e)    izolacja oczepów w osiach A, E,

f)     zasypki za przyczółkiem w osi A,

g)    montaż belek.

 

WA-301:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów podpory w osi D jezdni prawej,

b)    montaż zbrojenia trzonu, filarów, ścianki zaplecznej i skrzydła podpór w osiach A i H jezdni lewej,

c)     betonowanie trzonu, filarów, ścianki zaplecznej i skrzydła podpór w osiach A i H jezdni lewej,

d)    zasypki fundamentów w osiach A, B, C, D, E, F, G, H jezdni lewej,

e)    wykonanie izolacji cienkiej,

f)     skuwanie poprzecznic w osiach B, C, D jezdni lewej.

 

PZDdz-6:

a)    wykonanie izolacji ustroju nośnego,

b)    układanie krawężników.

 

KP-302:

a)    betonowanie schodów strona prawa,

b)    montaż desek gzymsowych rampy strona prawa,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie rampy strona prawa,

d)    montaż dylatacji.

 

WA-303:

a)    wykonanie izolacji arkuszowej ustroju nośnego,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych w osiach A, D,

c)     montaż dylatacji,

d)    układanie krawężników,

e)    montaż zbrojenia kap chodnikowych,

f)     wykonanie izolacji cienkiej,

g)    wykonanie izolacji ścianek zaplecznych,

h)    montaż kotew kap chodnikowych.

 

WD-304:

a)    montaż zbrojenia ustroju nośnego,

b)    montaż rur osłonowych kabli sprężających,

c)     montaż bloków kotwiących kable sprężające,

d)    instalacja lin w rurach osłonowych kabli sprężających,

e)    montaż wpustów i sączków,

f)     betonowanie ustroju nośnego,

g)    sprężenie ustroju nośnego,

h)    wykonanie warstwy odcinającej wraz z drenażem za podporą w osi E,

i)      zasypki za podporami w osiach A, E.

 

MA-305:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie ustroju nośnego,

b)    montaż wpustów i sączków,

c)     zasypki za podporami w osiach A, D,

d)    wykonanie drenażu wraz z warstwą odcinającą za podporami w osiach A i D,

e)    ułożenie geokompozytu drenażowego za przyczółkami,

f)     montaż stalowych rur osłonowych w nasypie do przeprowadzenia kolektora odwodnienia,

g)    układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe.

 

WD-306:

a)    wykonanie izolacji z papy pod zabudowy chodnikowe wraz z warstwą ochronną,

b)    zasypki podpór skrajnych,

c)     warstwa odcinająca za podporą w osi E.

 

WA-307:

a)    wykonanie izolacji z papy pod zabudowy chodnikowe wraz z warstwą ochronną,

b)    zasypki za przyczółkami wraz z montażem geokompozytu drenażowego,

c)     wykonanie drenażu wraz z warstwą odcinającą za podporami w osiach A i B,

d)    układanie krawężników,

e)    betonowanie ustroju nośnego,

f)     montaż w nasypie stalowej rury osłonowej do przeprowadzenia kolektora odwodnienia,

g)    układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe,

h)    montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

i)      montaż dylatacji.

 

WD-308:

a)    montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego,

b)    zasypki za podporami skrajnymi w osiach A, E,

c)     układanie betonu podkładowego pod płytę najazdową przy podporze w osi A,

d)    montaż wpustów i sączków,

e)    betonowanie płyty scalającej ustroju nośnego.

 

WA-309:

a)    wykonanie drenażu za korpusami przyczółków w osiach A i B,

b)    zasypki wykopów fundamentowych w osiach A, B,

c)     zasypki za przyczółkami podpór w osiach A, B,

d)    ułożenie geomembrany,

e)    wykonanie izolacji z papy pod zabudowy chodnikowe wraz z warstwą ochronną.

 

WD-310:

a)    zasypki za korpusami przyczółków,

b)    układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

d)    wykonania izolacji z papy pod zabudowy chodnikowe wraz z warstwą ochronną,

e)    układanie krawężników,

f)     montaż dylatacji,

g)    zbrojenie zabudów chodnikowych na płycie ustroju nośnego.

 

PZDdz-4:

a)    betonowanie ustroju nośnego,

b)    ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową w osi B,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie płyty najazdowej przy podporze w osi B,

d)    wykonanie izolacji płyty najazdowej,

e)    montaż dylatacji modułowej podpory w osi B.

 

MA-311:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie skrzydełek,

b)    wykonanie izolacji cienkich przyczółków,

c)     ułożenie geomembrany za korpusami przyczółków,

d)    zasypki za przyczółkami,

e)    wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe.

 

 

PZDg-2:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznicy w osi A,

b)    montaż belek prefabrykowanych T17 w przęśle A-B,

c)     dozbrajanie poprzecznic,

d)    montaż zbrojenia ustroju nośnego.

 

WD-312:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic,

b)    montaż belek prefabrykowanych T.

 

PZSd-2:

a)    wykonanie izolacji pod kapami chodnikowymi,

b)    montaż kotew kap chodnikowych.

 

WA-313:

a)    deskowanie, montaż zbrojenia i betonowanie ustroju nośnego,

b)    montaż wpustów i sączków.

 

MA-314:

a)    montaż belek prefabrykowanych T,

b)    montaż wpustów i sączków,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie płyty zespalającej,

d)    zasypki za przyczółkami w osiach A, D,

e)    wykonanie stożków nasypowych.

 

WD-315:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

b)    wykonanie izolacji oczepów,

c)     montaż zbrojenia i betonowanie płyty zespalającej,

d)    montaż wpustów i sączków.

 

WD-316:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic w osiach B, C, D,

b)    montaż belek prefabrykowanych T,

c)     zasypki za przyczółkiem.

 

Roboty branżowe

a)    kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:

-  nN24, nN26, SN13, SN15,

b)    usuwanie kolizji teletechnicznych:

-  kolizje nr 1, 3, 4, 5,

c)     kontynuacja prac związanych z wykonaniem drenaży:

-  budowa drenażu mBF,

d)    budowa przykanalików i wpustów,

e)    budowa zbiorników retencyjnych:

-  wykopy do docelowej rzędnej pod budowę zbiorników retencyjnych,

-  umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-  umocnienie dna podsypką piaskową,

-  umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

f)     przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

-  usuwanie kolizji nr 4, 1.