POSTĘP ROBÓT
 

 

PAŹDZIERNIK 2022

 

  

 

 

Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 376 352,69 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto.

 

Lp.

Rodzaj robót

zaawansowanie % na koniec poprzedniego miesiąca

zaawansowanie % w PAŻDZIERNIKU 2022

narastająco %

 
 

1.

ROBOTY DROGOWE

87,91%

2,11%

90,02%

 

1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

100,00%

0,00%

100,00%

 

1.2.

ROBOTY ZIEMNE/WZMOCNIENIA GRUNTU

93,72%

1,86%

95,58%

 

1.3.

ODWODNIENIE

93,52%

0,82%

94,34%

 

1.4.

PODBUDOWY

86,12%

4,14%

90,26%

 

1.5.

NAWIERZCHNIE

91,41%

1,82%

93,23%

 

1.5.1.

NAWIERZCHNIE BETONOWE

97,42%

0,00%

97,42%

 

1.5.2.

NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

69,83%

14,24%

84,07%

 

1.5.3.

POZOSTAŁE NAWIERZCHNIE

63,15%

3,00%

66,15%

 

1.6.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

39,16%

20,48%

59,64%

 

1.7.

EKRANY AKUSTYCZNE

60,91%

13,36%

74,27%

 

2.

ROBOTY MOSTOWE

95,23%

0,59%

95,82%

 

2.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

98,26%

0,00%

98,26%

 

2.2.

FUNDAMENTY

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.3.

PODPORY I KONSTRKCJE OPOROWE

93,58%

0,00%

93,58%

 

2.4.

USTROJE NOŚNE

98,30%

0,00%

98,30%

 

2.5.

ŁOŻYSKA

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.6.

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

100,00%

0,00%

100,00%

 

2.7.

ODWODNIENIE

91,28%

0,41%

91,69%

 

2.8.

IZOLACJE

88,28%

0,00%

88,28%

 

2.9.

WYPOSAŻENIE (KRAWĘŻNIKI, BALUSTRADY, BARIERY ITP.)

89,37%

2,98%

92,35%

 

2.10.

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

51,09%

9,57%

60,66%

 

2.11.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZENIA

85,51%

4,67%

90,18%

 

2.12.

PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU

82,03%

2,63%

84,66%

 

3.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

95,23%

0,59%

95,82%

 

3.1.

WD-297

97,85%

0,24%

98,09%

 

3.2.

WA-298

99,34%

0,52%

99,86%

 

3.3.

WD-299

91,72%

0,21%

91,93%

 

3.4.

WD-300

98,09%

0,21%

98,30%

 

3.5.

WA-301

93,50%

0,23%

93,73%

 

3.6.

PZDzd6

98,49%

0,13%

98,62%

 

3.7.

KP-302

99,03%

0,00%

99,03%

 

3.8.

WA-303

93,91%

0,98%

94,89%

 

3.9.

WD-304

99,43%

0,00%

99,43%

 

3.10.

MA-305

93,85%

2,19%

96,04%

 

3.11.

WD-306

95,00%

0,00%

95,00%

 

3.12.

WA-307

92,36%

1,64%

94,00%

 

3.13.

WD-308

93,49%

0,94%

94,43%

 

3.14.

WA-309

97,46%

0,00%

97,46%

 

3.15.

WD-310

91,60%

0,32%

91,92%

 

3.16.

PZDdz4

98,53%

0,00%

98,53%

 

3.17.

MA-311

94,74%

1,07%

95,81%

 

3.18.

PZDg2

96,20%

1,12%

97,32%

 

3.19.

WD-312

95,73%

0,30%

96,03%

 

3.20.

PZSd2

98,44%

0,15%

98,59%

 

3.21.

WA-313

94,29%

0,26%

94,55%

 

3.22.

MA-314

97,79%

0,00%

97,79%

 

3.23.

WD-315

98,26%

0,00%

98,26%

 

3.24.

WD-316

97,68%

0,50%

98,18%

 

4.

ROBOTY BRAŻNOWE

71,71%

1,09%

72,80%

 

4.1.

ELEKTROENERGETYKA

82,64%

0,80%

83,44%

 

4.2.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

4.3.

TELETECHNIKA

85,21%

0,60%

85,81%

 

4.4.

MELIORACJA

79,07%

2,25%

81,32%

 

4.5.

KANALIZACJA DESZCZOWA

89,61%

1,51%

91,12%

 

4.6.

BRANŻA PALIWOWA

100,00%

0,00%

100,00%

 

5.

ROBOTY KUBATUROWE

45,37%

4,22%

49,59%

 

RAZEM:

86,90%

1,37%

88,27%

 

 

ROBOTY DROGOWE PAŹDZIERNIK 2022

1.            wykonanie zasypki pasa dzielącego i poboczy, TG strona prawa, km 359+696 – 365+000,

2.            wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-             wjazd awaryjny, TG strona prawa, km 361+000,

-             zjazdy z dróg dojazdowych,

3.            wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, KR1-KR7:

-             drogi dojazdowe: DD41, DD43, DD37, DD25, DD50,

-             droga powiatowa DP-1521E,

-             platformy z kolumnami alarmowymi, TG strona prawa, km: 363+200, 361+602, 360+150,

-             pod chodnikiem drogi powiatowej DP-1521E,

-             zjazdy z dróg dojazdowych,

-             wjazdy awaryjne,

4.            wykonanie nawierzchni z MMA:

-             warstwa podbudowy AC22P:

·              droga powiatowa DP-1521E,

·              OUA,

-             warstwa wiążąca AC16W:

·              drogi dojazdowe: DD25, DD41, DD43,

·              droga powiatowa DP-1521E,

·              zjazdy z dróg dojazdowych,

·              OUA,

-             warstwa ścieralna AC11S:

·              drogi dojazdowe: DD07, DD08, DD25,

·              droga powiatowa DP-1521E,

·              wjazdy awaryjne: TG strona prawa i lewa – sekcja 1,

-             warstwa ścieralna SMA11:

·              TG strona prawa, km 361+990 – 362+105,

5.            wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0,16 mm:

·              drogi dojazdowe: DD23, DD26, DD30, DD37, DD42,

·              droga gminna DG WA-298,

6.            umocnienie wlotów/wylotów przepustów kostką betonową:

-             przy drogach dojazdowych,

7.            ułożenie obrzeży betonowych 8×30 cm:

-             platformy kolumn alarmowych TG strona prawa, km: 361+602, 360+150,

-             droga powiatowa DP-1521E,

8.            ułożenie krawężników betonowych:

-             droga powiatowa DP-1521E,

9.            ułożenie ścieku trójkątnego monolitycznego:

-             TG strona prawa, km 359+700 – 362+090,

10.         montaż barier energochłonnych:

-             pas rozdziału, km 366+500 – 369+992,

-             pobocze, strona prawa, km 366+500 – 369+992, 375+300 – 370+009,

11.         ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-             wykonywanie pali fundamentowych: EP08, EP10, EP11,

-             montaż słupów: EP08, EP07, EP02P,

-             montaż belek podwalinowych: EP03, EP06, EP07, EP08, EP11,

-             montaż paneli pochłaniających: EP03, EP04, EP05, EP06, EP08, EP09, EP10,

12.         umocnienie poboczy

-             kruszywem 0/16 gr. 10 cm:

·              drogi dojazdowe: DD15, DD23,

·              droga gminna DG WA-298,

-             destruktem asfaltowym:

·              drogi dojazdowe: DD07, DD08, DD12,

13.         montaż słupków ogrodzenia oraz bram:

·              TG strona lewa, km 355+000 – 359+000,

·              TG strona prawa, km 351+800 – 353+400,

14.         humusowanie i obsianie nasionami traw:

-             skarpy i rowy, TG strona prawa, km: 351+800 – 358+500, 359+696 – 362+100, 374+265 – 375+600,

-             tereny płaskie:

·              powierzchnie przy drodze gminnej DG WD-310,

·              powierzchnie przy drodze dojazdowej: DD30,

-             pas rozdziału, km: 359+696 – 364+200, 374+770 – 376+006,43,

15.         montaż oznakowania pionowego, TG km 351+800 – 359+700,

16.         wykonanie oznakowania grubowarstwowego (z funkcją akustyczną), TG km 354+800 – 358+800,

17.         nasadzenia drzew, TG strona lewa, km 354+200 – 354+400,

18.         prace porządkowe na placu budowy.

 

 

ROBOTY MOSTOWE – PAŹDZIERNIK 2022

1.        Przepusty skrzynkowe: kontynuowanie prac związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych,

2.        WD-297: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

3.        WA-298, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż klamer do drabin,

4.        WD-299: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

5.        WD-300: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

6.        WA-301, jezdnia prawa: roboty nie były prowadzone,

7.        PZSdz-6: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

8.        KP-302: montaż klamer do drabin,

9.        WA-303, jezdnia prawa: montaż ekranów, nawierzchnia kap chodnikowych, montaż klamer do drabin, montaż ekranów,

10.     WD-304: roboty nie były prowadzone,

11.     MA-305, jezdnia prawa: nawierzchnia kap chodnikowych, montaż klamer do drabin, roboty brukarskie w pasie rozdziału i na półkach stożków, montaż barier stalowych, montaż ekranów,

12.     WD-306: roboty nie były prowadzone,

13.     WA-307, jezdnia prawa: nawierzchnia kap chodnikowych, montaż klamer do drabin, hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż ekranów,

14.     WD-308: ułożenie warstwy ścieralnej,

15.     WA-309, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż ekranów,

16.     WD-310: roboty nie były prowadzone,

17.     PZDdz-4, jezdnia prawa: montaż klamer do drabin, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

18.     MA-311, jezdnia prawa: nawierzchnia z żywic, hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż barier stalowych,

19.     PZDg-2: hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż klamer do drabin,

20.     WD-312: roboty nie były prowadzone,

21.     PZSd2, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych, montaż ekranów,

22.     WA-313, jezdnia prawa: hydrofobizacja powierzchni betonowych,

23.     MA-314, jezdnia prawa: montaż barier stalowych, montaż klamer do drabin, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

24.     WD-315: obiekt oddany do użytkowania,

25.     WD-316: hydrofobizacja powierzchni betonowych.

 

ROBOTY BRANŻOWE PAŹDZIERNIK 2022

1.      budowa linii zasilających: węzeł Kamieńsk,

2.      kanały technologiczne: montaż studzienek, KTp, podejścia pod obiekty SZR,

3.      budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – TG sekcja 3,

4.      budowa zbiorników retencyjnych: roboty ziemne,

5.      kanalizacja deszczowa: wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, montaż wylotów, umocnienia wylotów przykanalików do rowów, montaż ścieków skarpowych, montaż wpustów żeliwnych,

6.       roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów, umocnienia przepustów,

7.      Obwód Utrzymania Autostrady:

-       budynek administracyjno-socjalny: montaż połaci dachowej (papa), prace murowe, rozpoczęcie prac w zakresie instalacji elektrycznej, rozpoczęcie prac instal. wod.-kan. i c.o., montaż elewacji, prace posadzkarskie, termoizolacja ścian zewnętrznych, tynki,

-       budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: montaż zbrojenia i betonowanie elementów żelbetowych, prace murowe, prace posadzkarskie, montaż elewacji, wykonanie połaci dachu (papa), rozpoczęcie prac w zakresie instalacji elektrycznej, rozpoczęcie prac w zakresie instalacji wod.-kan. i c.o.,

-       magazyn materiałów sypkich: wykonanie posadzki betonowej,

-        magazyn materiałów odśnieżnych: montaż membrany, montaż ścianek wewnętrznych.