POSTĘP ROBÓT
 

 

PAŹDZIERNIK 2021

 

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

 

ROBOTY DROGOWE

 1. wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strona prawa, km 359+700 – 364+200,

 1. wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       trasa główna strona prawa, km:

357+765 – 357+830,

358+640 – 359+115,

359+100 – 359+650,

359+725 – 361+000,

362+175 – 362+500,

363+675 – 364+050,

364+225 – 365+225,

365+650 – 366+275,

366+650 – 367+875,

369+175 – 369+992,

370+000 – 370+400,

371+702 – 371+744,

372+428 – 372+491,

373+480 – 373+723,

374+870 – 374+965,

375+975 – 376+006,43

-       drogi dojazdowe: DD04, DD06, DD19, DD47,

 1. wykonanie warstwy GWN:

-       trasa główna strona prawa, km:

370+350 – 370+415,

371+270 – 371+424,

371+698 – 371+790,

371+820 – 372+040,

372+215 – 372+424,

372+550 – 372+700,

372+850 – 373+000,

373+480 – 373+723,

374+325 – 374+611,

4.      montaż przepustów żelbetowych Pm-4, Pm-4a, Pd-6a,

 1. wykonanie warstwy GWN:

-       trasa główna strona prawa, km:

357+756 – 358+240,

366+050 – 369+500,

 1. wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-      trasa główna strona prawa, km 360+540 – 361+100,

-       pas technologiczny strona lewa, km 359+700 – 361+100,

-       drogi dojazdowe: DD25, DD31,

 1. wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki C3/4:

-       trasa główna strona prawa, km:

358+500 – 358+640,

358+920 – 359+070,

370+910 – 371+003,

371+840 – 372+080,

-       drogi dojazdowe: DD25, DD31,

 1. wykonanie podbudowy z mieszanki C5/6:

-       trasa główna strona prawa, km:

357+770 – 358+320,

366+710 – 369+475,

371+003 – 371+400,

371+698 – 371+840,

372+080 – 372+400,

372+550 – 372+700,

 1. wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10:

-       trasa główna strona prawa, km:

351+800 – 352+140,

355+850 – 356+600,

368+340 – 368+700,

 1. wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-     droga dojazdowa: DD35,

 1. wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym:

-     drogi gminne: chodnik DG WD-299, DG WD-300

-     drogi dojazdowe: DD03, DD04, DD04a, DD06, DD19,

 1. wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

-     trasa główna strona prawa, km:

358+660 – 359+115,

365+500 – 366+030,

-     drogi dojazdowe: DD25, DD31,

 1. wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-     drogi gminne: DG WD-299, DG WD-300,

 1. ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-     wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP03e, EP04a, EP04c, EP04d,

-     montaż belek podwalinowych ekranów: EP01d, EP01e,

-     montaż słupów ekranów: EP02c, EP03c, EP03d, EP03e,

 1. układanie prefabrykatów betonowych:

-       układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

drogi przy obiekcie mostowym WD-306,

-       układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

drogi przy obiektach mostowych: WD-300, WD-306,

-       układanie ścieków skarpowych:
drogi przy obiekcie mostowym WD-300,

-       układanie ścieków betonowych:

drogi przy obiekcie mostowym WD-306,

 1. układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

-       drogi gminne: DG WD-299, DG WD-300,

 1. umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z destruktu:

-       drogi gminne: DG WD-299, DG WD-300,

-       drogi dojazdowe: DD05, DD07,

 1. humusowanie i obsianie skarp i poboczy:

-       drogi gminne: DG WD-299, DG WD-300,

-       droga dojazdowa DD05,

 1. uszczelnianie rowów:

-       trasa główna strona prawa, km:

353+450 – 353+700,

356+290 – 357+000,

-       drogi gminne: DG WD-299, DG WD-300,

-       drogi dojazdowe: DD05, DD07, DD11, DD14, DD18,

 1. wykonanie drenażu z kompozytów:

-       trasa główna strona prawa, km 355+310 – 355+905,

-       trasa główna pas rozdziału, km:

354+335 – 354+395,

354+851 – 354+911,

355+461 – 355+521,

 1. montaż barier energochłonnych:

-       drogi gminne: DG WD-299, DG WD-300.

 

 

ROBOTY MOSTOWE

Przepusty skrzynkowe:

a)     wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych pod przepusty: PP-16, PP-18, PZM-50, PZM-52, PZM-54, PZM-56,

b)     betonowanie ław fundamentowych przepustów: PP-16, PP-18, PZM-50, PZM-52, PZM-56,

c)     montaż elementów prefabrykowanych przepustów: PP-16, PP-18, PP-19, PP-29a, PP-29b, PZM-50, PZM-51, PZM- 55,

d)     montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych przepustów: PP-15a, PP-15b, PP-19, PP-27, PP-29b, PZM-55, PZM- 57, PZM-58, PZM-59, PZM-62,

e)     betonowanie elementów konstrukcyjnych przepustów: PP-19, PP-26a, PZM-55, PZM-57, PZM-58 PZM-59,

f)      wykonanie izolacji cienkiej przepustów: PP-16, PP-18, PP-29b, PZM-50, PZM-51, PZM-55,

g)     wykonanie zasypek przepustów: PP-28a, PP-28b, PP-28c, PZM-58, PZM-59, PZM-67,

h)     wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na przepustach: PP-16, PP-18, PP-29b, PZM-50, PZM-51, PZM-55.

WD-297

a)    obiekt oddany do użytkowania.

 

WA-298 – jezdnia prawa

a)    roboty nie były wykonywane.

 

WD-299

a)    wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego,

b)    wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

 

WD-300

a)    wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego,

b)    wykonanie próbnego obciążenia obiektu.

 

WA-301 – jezdnia lewa

a)    wykonanie umocnień stożków.

 

WA-301 – jezdnia prawa

a)    montaż zbrojenia i betonowanie filarów,

b)    wykonanie izolacji cienkiej fundamentów oraz filarów,

c)    wykonanie zasypek za przyczółkiem oraz stożków nasypowych,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie skrzydełka przyczółka,

e)    montaż łożysk.

 

PZSdz-6 – jezdnia prawa

a)    roboty nie były wykonywane.

 

KP-302

a)    obiekt oddany do użytkowania.

 

WA-303 – jezdnia prawa

a)    rozbiórki elementów betonowych, żelbetowych i murowanych,

b)    wykonanie wykopów fundamentowych,

c)    wykonanie wymiany gruntu,

d)    ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu pod ławy fundamentowe.

 

WD-304

a)    wykonanie umocnień stożków z płyt ażurowych.

 

MA-305 – jezdnia prawa

a)    wykonanie pali CFA,

b)    wykonanie wykopów fundamentowych,

c)    ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu pod ławy fundamentowe.

 

WD-306

a)    roboty nie były wykonywane.

 

WA-307

a)    rozbiórki elementów betonowych, żelbetowych i murowanych,

b)    wzmocnienie podłoża kolumnami DSM,

c)    wykonanie wykopów fundamentowych,

d)    ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu pod ławy fundamentowe.

 

WD-308

a)    roboty nie były wykonywane.

 

WA-309 jezdnia prawa

a)    wykonanie zasypek ław fundamentowych.

 

WD-310

a)    roboty nie były wykonywane.

 

PZDdz-4 – jezdnia prawa

a)    montaż zbrojenia i betonowanie korpusów przyczółków,

b)    montaż łożysk.

 

MA-311 – jezdnia prawa

a)    ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu pod ławy fundamentowe,

b)    montaż zbrojenia ścian i betonowanie ustroju niosącego ramowego.

 

PZDg-2

a)    wykonanie stożków nasypowych.

 

WD-312

a)    roboty nie były wykonywane.

 

PZSd2 – jezdnia prawa

a)    wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych,

b)    wykonanie zasypek ław fundamentowych.

 

WA-313 – jezdnia prawa

a)    rozbiórki elementów betonowych, żelbetowych i murowanych,

b)    wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe,

c)    wykonanie pali CFA.

 

MA-314 – jezdnia prawa

a)    ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu pod ławy fundamentowe,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych.

 

WD-315

a)    roboty nie były wykonywane.

 

WD-316

a)    roboty nie były wykonywane.

 

ROBOTY BRANŻOWE

a)     budowa linii zasilających:

-       nie realizowano,

b)     kanały technologiczne:

-       roboty ziemne i montaż kanałów – kanały Ktu i Ktp, przewierty,

-       montaż studni,

c)      budowa oświetlenia:

-       roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy – MOP Kargał Las,

d)     budowa zbiorników retencyjnych:

-       wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-       umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-       umocnienie dna podsypką piaskową,

-       umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

e)     kanalizacja deszczowa:

-       montaż wylotów z przykanalików na skarpę,

-       montaż ścieków skarpowych,

-       montaż umocnienia wylotów w rowach,

-       montaż studzienek wpustowych,

f)      roboty melioracyjne:

-       roboty ziemne w ciągu rowów i cieków,

-       umocnienia skarp rowów,

g)     Obwód Utrzymania Autostrady:

-       budynek administracyjno-socjalny:

zbrojenie fundamentów i słupów,

betonowanie fundamentów i słupów,

roboty ziemne,

-       budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy:

roboty ziemne,

-       roboty w zakresie branży wod.-kan.:

roboty nie były wykonywane.