POSTĘP ROBÓT
 

 

PAŹDZIERNIK 2020

 

 

 

1.     Roboty drogowe

 

W miesiącu październiku 2020 r. zrealizowano nw. roboty drogowe:

-       usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-       trasa główna strona prawa,

-       pas rozdziału,

-       wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       trasa główna strony lewa i prawa,

-       droga gminna przy WD-299,

-       drogi dojazdowe DD 24, DD 25, DD 31, DD 44

-       budowa nasypów:

-       trasa główna strony lewa i prawa,

-       łącznica DLK-1,

-       draga wojewódzka nr 484,

-       drogi powiatowe nr 1500E i 1514E,

-       drogi gminne przy WD-297, WD-299, WD-300, WD-308,

-       drogi dojazdowe DD 08, DD 11, DD 17, DD 19, DD 20, DD 24, DD 25, DD 31, DD 36, DD 43, DD 44, DD 47,

-       wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-       trasa główna strona lewa, km:

366+600 – 366+700,

370+010 – 370+080,

374+175 – 374+240,

374+270 – 374+450,

375+940 – 376+006,

-       łącznica DLK-1, km 0+670 – 0+750,

-       droga gminna przy WD-297, WD-299,

-       zasypki pasa dzielącego i poboczy:

-       trasa główna, km:

354+000 – 358+000,

359+100 – 359+650,

-       zbrojenie skarp geosiatką poliestrową:

-       droga gminna przy WD-312,

-       wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-       trasa główna, km:

359+990 – 361+100, strona lewa,

365+145 – 365+220, strona prawa,

-       pas rozdziału, km:

365+290 – 365+450,

366+650 – 367+500,

-       DD32 km: 0+000 – 0+250,

-       DD44 km: 1+700 – 1+887,

-       ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego na miejscu spoiwem hydraulicznym:

-       droga gminna przy WD-300, km: 0+000 – 0+075,

-       warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego C1,5/2:

-       droga gminna przy WD-297, km 0+000 – 0+065, km 0+340 – 0+396,

-       droga dojazdowa DD 01, km 0+000 – 0+371,

-       droga dojazdowa DD 02, km 0+000 – 0+069,

-       droga dojazdowa DD 11, km 0+000 – 0+133,

-       droga dojazdowa DD 25, km 1+475 – 1+680,

-       droga dojazdowa DD 31, km 0+000 – 0+089,

-       warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej:

-       trasa główna strona lewa, km 361+000 – 363+050,

-       warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-       droga wojewódzka DW 484, km 0+405 – 0+580, km 0+705 – 0+880,

-       łącznica DLK-1, km 0+000 – 0+375,

-       łącznica DLK-4, km 0+000 – 0+250,

-       łącznica DLK-5, km 0+075 – 0+308,

-       droga dojazdowa DD 07,

-       warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego C5/6:

-       droga wojewódzka DW 484, km 0+580 – 0+720,

-       łącznica DLK-1, km 0+175 – 0+375,

-       łącznica DLK-2, km 0+070 – 0+163,

-       łącznica DLK-3, km 0+040 – 0+163,

-       łącznica DLK-5, km 0+000 – 0+309,

-       warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

-       trasa główna strona lewa, km:

361+590 – 361+690,

362+175 – 362+650,

365+290 – 365+730,

374+370 – 374+550,

-       warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10:

-       trasa główna strona lewa, km:

356+965 – 356+985,

358+280 – 358+750,

364+850 – 365+280,

369+600 – 369+950,

370+270 – 370+680,

371+010 – 371+920,

372+465 – 372+570,

373+030 – 373+680,

-       warstwa wzmacniająca C3/4:

-       trasa główna strona lewa, km:

360+325 – 360+510,

360+950 – 361+000,

365+290 – 365+460,

-       warstwa poślizgowa z powierzchniowego utrwalenia:

-       trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 354+180,

-       warstwy dolna i górna nawierzchni z betonu cementowego C35/45:

-       trasa główna strona lewa, km:

351+800 – 353+385,

-       ekrany akustyczne:

-       wykonanie pali fundamentowych: EL03a, EL04a, EL04b, EL06a, EL06b, EL06c, EL07b, EL07c, EL07d, EL08a, EL08b, EL08c, EL08d, EL08f, EL08g, EL08h, EL09b, EL09c, EL16c, EL17a, EL17b, EL19a, EL21

(km 353+353 – 374+240).

 

 

2.      Roboty mostowe

W miesiącu październiku 2020 r. zrealizowano nw. roboty mostowe:

WD-297:

a)      śrutowanie pod izolację z papy,

b)      montaż dylatacji modułowych.

 

WA-298:

a)      montaż desek gzymsowych,

b)      układanie krawężników,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych.

 

WD-299:

a)      montaż belek w przęsłach: A-B, B-C, C-D, D-E,

b)      montaż łożysk na podporach w osiach A, E,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic na podporach w osiach A, E,

d)      montaż zbrojenia i betonowanie ścianki zaplecznej oraz skrzydeł podpory w osi E.

 

WD-300:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie ustroju nośnego.

 

WA-301:

a)      skuwanie betonu (otuliny) na poprzecznicach wzmacnianych,

b)      wykonanie zasypek za przyczółkami w osiach A, H,

c)      montaż zbrojenia i wklejanie prętów zbrojeniowych w zakresie wzmacnianych podpór (filarów) pośrednich,

d)      betonowanie wzmacnianych (poszerzanych) filarów D2, G,2, G3, G4,

e)      montaż łożysk na podporach w osiach A, H,

f)       zbrojenie i betonowanie ławy podpory w osi B, strona prawa,

g)      zbrojenie i deskowanie poprzecznic na podporach w osiach B, C, D, G (strona lewa).

 

PZDdz-6:

a)      układanie krawężników,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

c)      montaż kotew ekranów akustycznych.

 

KP-302:

a)      betonowanie pochylni, strona prawa,

b)      montaż desek gzymsowych na schodni, strona lewa,

c)      betonowanie schodni, strona lewa,

d)      wykonanie nawierzchni chodników z żywic,

e)      montaż dylatacji modułowych.

 

WA-303:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

b)      układanie krawężników,

c)      montaż desek gzymsowych,

d)      montaż kotew ekranów akustycznych.

 

WD-304:

a)      sprężenie ustroju nośnego,

b)      iniekcja kanałów z kablami sprężającymi,

c)      demontaż deskowania ustroju nośnego,

d)      wykonanie hydroizolacji płyty ustroju nośnego w obrębie kap chodnikowych,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie ścianek zaplecznych,

f)       układanie krawężników przy kapach chodnikowych na ustroju nośnym,

g)      montaż zbrojenia kap chodnikowych,

h)      wykonanie zasypek pod płytę przejściową przy podporze w osi A,

i)       ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową przy podporze w osi A,

j)       montaż zbrojenia płyty przejściowej przy podporze w osi A.

 

MA-305:

a)      montaż rur osłonowych do przeprowadzenia kolektorów pod płytami najazdowymi,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

c)      montaż dylatacji modułowych,

d)      betonowanie wnęk dylatacyjnych,

e)      wykonanie stożków nasypowych.

 

WD-306:

a)      wykonanie hydroizolacji pod zabudowy chodnikowe,

b)      montaż zbrojenia kap chodnikowych,

c)      układanie krawężników,

d)      montaż desek gzymsowych,

e)      izolacja cienka przyczółków w osiach A i E.

 

WA-307:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

b)      montaż dylatacji na podporze w osi B,

c)      montaż kotew talerzowych,

d)      montaż desek gzymsowych,

e)      wykonanie hydroizolacji płyt przejściowych,

f)       wykonanie zasypek płyt przejściowych,

g)      montaż elementów odwodnienia.

 

WD-308:

a)      betonowanie ustroju nośnego,

b)      betonowanie płyt przejściowych przy podporze w osi A,

c)      montaż dylatacji modułowych na podporach w osiach A, E.

 

WA-309:

a)      montaż rur osłonowych do przeprowadzenia kolektorów pod płytami najazdowymi,

b)      układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych,

d)      izolacja cienka płyt przejściowych.

 

WD-310:

a)      montaż dylatacji modułowych na podporach w osiach A, E,

b)      montaż kotew talerzowych i zbrojenia oraz betonowanie kap chodnikowych,

c)      układanie krawężników,

d)      montaż desek gzymsowych.

 

PZDdz-4:

a)      montaż dylatacji modułowych na podporze w osi B,

b)      wykonanie hydroizolacji pod zabudowy chodnikowe,

c)      układanie krawężników,

d)      montaż zbrojenia kap chodnikowych,

e)      betonowanie wnęk dylatacyjnych na podporze w osi B.

 

MA-311:

a)      układanie betonu wyrównawczego pod płyty najazdowe,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

c)      izolacje płyt najazdowych,

d)      montaż krawężników mostowych,

e)      montaż desek gzymsowych,

f)       montaż kotew i zbrojenia kap chodnikowych na płycie ustroju,

g)      wykonanie podbudowy betonowej na dojściach do kap chodnikowych.

 

PZDg-2:

a)      montaż zbrojenia, dozbrajanie poprzecznic SII i SIII,

b)      montaż zbrojenia płyty zespalającej SII i SIII,

c)      montaż dylatacji płyty pomiędzy SII i SIII,

d)      betonowanie płyty ustroju nośnego w zakresie SII i SIII.

 

WD-312:

a)      montaż sączków i wpustów,

b)      montaż zbrojenia i betonowanie płyty ustroju nośnego,

c)      wykonanie zasypek inżynierskich pod płyty najazdowe.

 

PZSd-2:

a)      wykonanie podbudowy betonowej na dojściach do kap chodnikowych,

b)      układanie krawężników mostowych,

c)      montaż desek gzymsowych,

d)      montaż kotew i zbrojenia oraz betonowanie kap chodnikowych.

 

WA-313:

a)      wykonanie izolacji cienkich za przyczółkami,

b)      ułożenie drenażu zasypki,

c)      wykonanie zasypek za przyczółkami,

d)      układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

f)       śrutowanie płyty ustroju pod kapy chodnikowe.

 

MA-314:

a)      montaż rur osłonowych do przeprowadzenia kolektorów pod płytami najazdowymi,

b)      wykonanie zasypek pod płyty najazdowe,

c)      montaż dylatacji modułowych,

d)      układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe,

e)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

f)       izolacje płyt najazdowych,

g)      śrutowanie płyty ustroju pod kapy chodnikowe,

h)      ułożenie papy pod kapy chodnikowe.

 

WD-315:

a)      montaż zbrojenia i betonowanie płyty zespalającej ustroju nośnego,

b)      montaż dylatacji modułowych,

c)      śrutowanie płyty ustroju pod kapy chodnikowe,

d)      ułożenie papy pod kapy chodnikowe.

 

WD-316:

a)      wykonanie zasypek pod płyty najazdowe,

b)      układanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe,

c)      montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych

d)      montaż zbrojenia, dozbrajanie poprzecznic,

e)      montaż sączków i wpustów,

f)       montaż zbrojenia ustroju nośnego w osiach A-D.

 

 

3.     Roboty branżowe

 

W miesiącu październiku 2020 r. zrealizowano następujące roboty branżowe:

a)      kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia:

- nN12, nN13, nN15, nN16, nN28, SN14, SN16, SN18,

- wykonanie fundamentu pod słup WN,

b)      usuwanie kolizji teletechnicznych:

- kolizje nr 4, 6, 7,

c)      budowa przykanalików i wpustów, montaż rurociągów kanalizacji deszczowej,

d)      budowa zbiorników retencyjnych:

- wykopy do docelowej rzędnej pod budowę zbiorników retencyjnych,

- umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

- umocnienie dna podsypką piaskową,

- umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

- wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiorników: Sr-B-5, Sr-B-27, Sr-B-39,

e)      przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

- usuwanie kolizji nr 1, 3.