POSTĘP ROBÓT
 

 

LISTOPAD 2020

 

 

 

1.Roboty drogowe

a)    usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

-        trasa główna, strona prawa, km 365+500 – 365+800,

-        drogi powiatowe nr 1500E, 1521E,

b)    wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-        trasa główna, strony lewa i prawa,

-        pas technologiczny, strona prawa,

-        drogi gminne przy WD-297, WD-300,

-        drogi dojazdowe DD 01, DD 17, DD 36,

c)     budowa nasypów:

-        trasa główna, strony lewa i prawa,

-        droga wojewódzka nr 484,

-        drogi powiatowe nr 1500E, 1514E, 1521E,

-        drogi gminne przy WD-297, WD-300,

-        drogi dojazdowe DD 05, DD 12, DD 17, DD 25, DD 36, DD 43, DD 59,

d)    wykonanie górnej warstwy nasypu (GWN):

-        trasa główna, strona lewa, km:

374+600 – 374+800,

374+850 – 375+000,

-        droga powiatowa nr 1500E,

e)    zasypki pasa dzielącego i poboczy:

-        trasa główna, strona lewa, km:

351+800 – 352+000,

354+100 – 357+100,

366+500 – 368+300,

f)     wymiana gruntów organicznych i słabonośnych:

-        trasa główna, strona lewa, km 359+990 – 361+500,

-        droga dojazdowa DD20, km 0+000 – 0+125,

-        droga dojazdowa DD21, km 0+000 – 0+125,

g)    warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego C1,5/2:

-        droga dojazdowa DD 12, km 0+800 – 1+600,

-        droga dojazdowa DD 17, km 0+300 – 0+500,

h)    warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej:

-        trasa główna, strona lewa, km 361+000 – 363+050,

i)      warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki C5/6:

-        trasa główna, strona lewa, km:

359+690 – 360+950,

366+550 – 366+589,

366+603 – 366+650,

374+155 – 374+370,

375+825 – 376+006,43

-        droga wojewódzka nr 484, km 0+790 – 0+930,

j)     warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10:

-        trasa główna, strona lewa, km:

353+520 – 363+500,

363+770 – 364+130,

370+590 – 370+630,

k)    podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20 cm:

-        droga dojazdowa DD 01, km 0+000 – 0+371,

-        droga dojazdowa DD 07, km 0+000 – 0+450,

l)      warstwa poślizgowa z powierzchniowego utrwalenia:

-        trasa główna, strona lewa, km:

353+385 – 359+629,

m)   warstwy dolna i górna nawierzchni z betonu cementowego C35/45:

-        trasa główna, strona lewa, km:

353+385 – 359+629,

n)    ekrany akustyczne:

-        wykonanie pali fundamentowych:

EL 09e, EL 09g, EL 11b, EL 14, EL 17b, EL17c, EL 18a, EL18b, EL 19a, EL19c, EL21,

-        montaż słupów stalowych wraz z elementami mocowania:

EL 02a, EL 02b, EL02c, EL03a,

o)    układanie krawężników betonowych 20×30 cm:

-        droga wojewódzka nr 484,

-        droga gminna przy WD-297,

p)    układanie obrzeży betonowych 8×30 cm:

-        droga wojewódzka nr 484,

-        droga gminna przy WD-297,

q)    nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm:

-        droga wojewódzka nr 484,

-        droga gminna przy WD-297,

r)     układanie prefabrykowanego ścieku:

-        droga wojewódzka nr 484,

s)     układanie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych:

-        droga wojewódzka nr 484.

-         

2.    Roboty mostowe

WD-297:

a)    wykonanie izolacji arkuszowej pod kapy chodnikowe oraz na ściankach zaplecznych,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie podwaliny stożka przy podporze w osi A,

c)     montaż krawężników,

d)    montaż desek gzymsowych,

e)    montaż zbrojenia kap chodnikowych.

WA-298:

a)    wykonanie izolacji arkuszowej na ściance zaplecznej,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

c)     wykonanie uciąglenia nawierzchni nad podporą A,

d)    wykonanie izolacji arkuszowej na ustroju nośnym na szerokości jezdni.

 

WD-299:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie ustroju nośnego,

b)    wykonanie zasypki przy podporze w osi A,

c)     ułożenie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową przy podporze w osi A,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej przy podporze w osi A.

 

WD-300:

a)    przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego pod izolację arkuszową,

b)    wykonanie izolacji arkuszowej na szerokości kap chodnikowych,

c)     wykonanie zasypek przy podporze w osi A,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie podwaliny stożka przy podporze w osi A.

 

WA-301:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic podpór pośrednich i skrajnych (jezdnia lewa),

b)    montaż zbrojenia wzmocnienia/poszerzenia filarów podpór pośrednich (jezdnia lewa),

c)     betonowanie filarów (jezdnia prawa),

d)    montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych przy podporach w osiach A i H (jezdnia lewa).

 

PZDdz-6:

a)    wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,

b)    wykonanie izolacji arkuszowej na ustroju nośnym na szerokości jezdni.

KP-302:

a)    montaż dylatacji,

b)    betonowanie wnęk dylatacyjnych,

c)     wykonanie nawierzchni z żywic,

d)    zagospodarowanie terenu w pobliżu obiektu.

 

WA-303:

a)    wykonanie izolacji arkuszowej z papy na ustroju nośnym na szerokości jezdni,

b)    ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.

 

WD-304:

a)    betonowanie płyty przejściowej przy podporze w osi A,

b)    wykonanie zasypek pod płyty przejściowe przy podporze w osi E,

c)     montaż dylatacji modułowych na podporach w osiach A i E,

d)    montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie wnęk dylatacji modułowych na podporach w osiach A i E,

e)    układanie betonu podkładowego pod płytę przejściową przy podporze w osi E,

f)     montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie płyty przejściowej przy podporze w osi E,

g)    izolacja cienka płyt przejściowych przy podporach w osiach A i E.

 

MA-305:

a)    montaż kotew talerzowych,

b)    układanie krawężników,

c)     montaż zbrojenia oraz betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym,

d)    śrutowanie i ułożenie izolacji grubej ustroju nośnego w obrębie jezdni.

 

WD-306:

a)    montaż desek gzymsowych,

b)    betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym,

c)     wykonanie zasypek przy podporach w osiach A i E,

d)    montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie stref zakotwień kabli sprężających przy podporze w osi A,

e)    montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej na podporze w osi A.

 

WA-307:

a)    wykonanie warstw drogowych (C5/6, kruszywo) na dojeździe do obiektu przy podporze w osi B.

 

WD-308:

a)    montaż dylatacji modułowych na podporze w osi A,

b)    montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych na podporach w osiach A i E,

c)     wykonanie hydroizolacji grubej płyty ustroju nośnego w obrębie kap chodnikowych,

d)    montaż kotew talerzowych,

e)    montaż krawężników na ustroju nośnym,

f)     montaż zbrojenia kap chodnikowych,

g)    montaż desek gzymsowych.

 

WA-309:

a)    wykonanie hydroizolacji grubej płyty ustroju nośnego w obrębie kap chodnikowych,

b)    montaż kotew talerzowych,

c)     montaż krawężników,

d)    montaż desek gzymsowych,

e)    montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym,

f)     układanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe przy skrzydełkach,

g)    montaż zbrojenia kap chodnikowych przy skrzydełkach.

 

WD-310:

a)    układanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe przy skrzydełkach.

 

PZDdz-4:

a)    montaż krawężników,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     montaż zbrojenia kap chodnikowych na ustroju nośnym,

d)    wykonanie uciąglenia nawierzchni na kapach chodnikowych przy podporze w osi A,

e)    montaż kotew pod ekrany,

f)     betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym i przy skrzydełkach.

 

MA-311:

a)    ułożenie betonu wyrównawczego pod kapy chodnikowe na dojazdach,

b)    montaż krawężników,

c)     montaż zbrojenia kap chodnikowych na dojazdach,

d)    montaż kotew pod ekrany,

e)    śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego.

 

PZDg-2:

a)    montaż zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej podpory w osi A – SI,

b)    montaż zbrojenia oraz betonowanie ściany i skrzydełka przyczółka w osi A – SI,

c)     montaż łożysk garnkowych na podporach w osiach A i B – SI,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie poprzecznic – SI,

e)    śrutowanie płyty ustroju pod gzyms betonowy – SIII,

f)     układanie papy pod gzyms betonowy – SIII.

 

WD-312:

a)    wykonanie zasypek pod płyty najazdowe,

b)    montaż zbrojenia i betonowanie płyt najazdowych,

c)     wykonanie izolacji cienkiej płyt najazdowych,

d)    montaż dylatacji modułowych,

e)    betonowanie wnęk dylatacyjnych,

f)     układanie papy pod kapy chodnikowe,

g)    montaż krawężników mostowych,

h)    montaż desek gzymsowych,

i)      montaż zbrojenia kap chodnikowych.

 

PZSd-2:

a)    betonowanie kap chodnikowych,

b)    montaż kotew pod ekrany,

c)     śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego pod jezdnię.

 

WA-313:

a)    montaż krawężników mostowych,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     układanie betonu wyrównawczego pod kapy chodnikowe na dojazdach,

d)    montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

e)    montaż kotew pod ekrany,

f)     śrutowanie powierzchni betonu ustroju nośnego pod jezdnię.

 

MA-314:

a)    montaż krawężników mostowych,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     montaż zbrojenia kap chodnikowych na płycie ustroju nośnego,

d)    układanie betonu wyrównawczego pod kapy chodnikowe na dojazdach.

 

WD-315:

a)    montaż krawężników mostowych,

b)    montaż desek gzymsowych,

c)     montaż zbrojenia kap chodnikowych i wsporników,

d)    montaż kotew pod latarnie,

e)    betonowanie podwalin stożków,

f)     betonowanie kap chodnikowych na płycie ustroju,

g)    śrutowanie powierzchni płyty ustroju pod jezdnię,

h)    układanie papy na płycie ustroju pod jezdnię,

i)      montaż krawężników zanikających na dojazdach.

 

WD-316:

a)    wykonanie izolacji cienkich na płytach najazdowych,

b)    montaż zbrojenia płyty ustroju,

c)     montaż osłon kablowych (zasilanie latarni) w przejściach przez podciągi,

d)    montaż zbrojenia (siatki przeciwskurczowe) na płycie ustroju,

e)    betonowanie podwalin stożków.

 

 

3.    Roboty branżowe

a)    kontynuacja prac związanych z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia:

-  nN11, nN14, nN18, nN27,

b)    budowa oświetlenia:

-  układanie kabli oświetleniowych – obwód SOI-I (węzeł Kamieńsk),

c)     usuwanie kolizji teletechnicznych:

-  kolizja nr 7,

d)    budowa przykanalików, wpustów, osadników, montaż rurociągów kanalizacji deszczowej,

e)    budowa zbiorników retencyjnych:

-  wykopy do docelowej rzędnej pod zbiorniki retencyjne,

-  umocnienie dna i skarp matą bentonitową,

-  umocnienie dna podsypką piaskową,

-  umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi wypełnionymi kruszywem,

-  wykonanie kanałów hydrotechnicznych dla zbiornika Sr-B-39,

f)     roboty melioracyjne:

-  prace konserwacyjne na rowach: RM 11, RM 12,

g)    przebudowa rurociągu paliwowego PERN:

-  usuwanie kolizji nr 3.