POSTĘP ROBÓT
 

 

LIPIEC 2022

 

 

 

 

Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

* Od PŚP nr 34 nastąpiła zmiana metodologii obliczania finansowego zaawansowania procentowego [%], tj. uwzględniono Prognozę Wartości Ostatecznej Kontraktu

Prognoza Wartości Ostatecznej = Zaakceptowana Kwota Kontraktowa + Aneksy = 757 376 352,69 PLN netto / 931 572 913,81 PLN brutto.

 

 

1.      ROBOTY DROGOWE – LIPIEC 2022

a)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

PT strona prawa, km 364+200 – 364+600, 

b)      wykonanie nasypów (bez objętości warstwy GWN):

c)      droga dojazdowa DD33, DD34, DD42,

d)      wykonanie warstwy GWN:

droga dojazdowa DD44,

e)      droga powiatowa DP-1521E,

wykonanie zasypki pasa dzielącego i poboczy, TG strona prawa, km: 355+000 – 356+000, 357+119 – 357+744, 357+756 – 359+657,

f)       wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 w zakresie:

TG strona prawa, km: 363+420 – 363+650,

g)      wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10 RG:

TG strona prawa, km: 364+000 – 369+600,

h)      wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, KR1-KR7:

drogi dojazdowe: DD17, DD12, DD08, DD30, DD33, DD34, DD35, DD42, DD45, DD-49, DD-51, DD-52, DD-53, DD-55, DD-59,

droga poprzeczna DG WD-310, DG WD-312,

zjazdy z dróg dojazdowych DD26, DD30,

i)       wykonanie podbudowy z destruktu (zjazdy, pas technologiczny) – gr. warstwy min. 20 cm:

PT strona lewa, km: 357+120 – 358+800, 359+350 – 359+650,

PT strona prawa, km: 357+460 – 358+155,

j)       wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

PT strona prawa, km: 364+200 – 364+600,

droga dojazdowa DD08, DD29a, DD42,

k)      wykonanie warstwy wzmacniającej C3/4 w zakresie:

droga powiatowa DP-1521E (WD-308),

l)       wykonanie warstwy mrozoochronnej z C1,5/2,0:

zjazdy przy drogach dojazdowych: DD12, DD17,

droga dojazdowa DD25, DD42,

m)    wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

droga dojazdowa DD36, DD42,

n)      wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej C90/3:

TG strona prawa, km: 357+710 – 357+744, 357+756 – 357+790,

drogi dojazdowe: DD17, DD12, DD08,

wykonanie warstwy poślizgowej z powierzchniowego utrwalenia w zakresie TG strona prawa, km:  366+635 – 369+960, 372+000 – 370+035,

o)      wykonanie nawierzchni z betonu cementowego (DWN i GWN) w zakresie:

TG strona prawa, km: 368+000 – 369+960, 372+000 – 370+035,

kliny na pasach włączeń/wyłączeń,

p)      wykonanie nawierzchni z MMA:

warstwa pomocnicza AC22P na drogach: TG strona prawa, km: 357+710 – 357+744, 357+756 – 357+790,

warstwa wiążąca AC16W na drogach: TG strona prawa, km: 357+710 – 357+744, 357+756 – 357+790,

warstwa wiążąca AC16W na drogach: DD30, DD42, DD-49, DD-51, DD-52, DD-53, DD-55, DD-59, DG WD-312,

warstwa ścieralna AC11S na drogach: DD-49, DD-51, DD-52, DD-53, DD-55, DD-59, OUA (magazyn środków odśnieżnych),

q)      umocnienie wlotów/wylotów przepustów kostką betonową, przepusty PP:

przy drogach dojazdowych,

w ciągu trasy głównej, strony lewa,

ułożenie krawężników betonowych 20×30 cm na drodze DP-1521E,

r)       ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP07, EP08, EP10,

montaż paneli odbijających ekranów: EL11, EL12,

układnie ścieku prefabrykowanego: drogi dojazdowe DD25, DD29,

wykonanie drenażu TG strona prawa, km: 362+895 – 363+420, 361+867 – 361+927 (pas rozdziału)

s)      humusowanie i obsianie pasa rozdziału:

TG, km: 354+100 – 359+650,

prace porządkowe na placu budowy.

 

6.2   ROBOTY MOSTOWE – LIPIEC 2022

a)      Przepusty skrzynkowe: kontynuacja praz związanych z wykonaniem robót wykończeniowych przepustów prefabrykowanych, wykonanie schodów skarpowych oraz montaż balustrad,

b)      WD-297: obiekt oddany do użytkowania,

c)      WA-298, jezdnia prawa: obiekt oddany do użytkowania,

d)      WD-299: umocnienie stożków płytą ażurową,

e)      WD-300: roboty nie były prowadzone,

f)       WA-301, jezdnia prawa: izolacja gruba ustroju niosącego, ułożenie ścieków przykrawężnikowych, montaż wpustów, ułożenie drenażu podłużonego, ułożenie nawierzchni (warstwa wiążąca),

g)      PZSdz-6: izolacja gruba ustroju niosącego, montaż wpustów, ułożenie drenażu podłużnego, ułożenie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca),

h)      KP-302: wykonanie odwodnienia,

i)       WA-303, jezdnia prawa: ułożenie warstwy izolacji grubej z papy zgrzewalnej, montaż kotew, montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż zbrojenia kap chodnikowych,

j)       WD-304: roboty nie były prowadzone,

k)      MA-305, jezdnia prawa: ułożenie warstwy izolacji grubej z papy zgrzewalnej, montaż kotew kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

l)       WD-306: wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego,

m)    WA-307, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, wykonanie schodów skarpowych, umocnienie stożków, montaż wpustów, ułożenie drenażu podłużnego, ułożenie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca),

n)      WD-308: ułożenie krawężników zanikających,

o)      WA-309, jezdnia prawa: montaż wpustów, ułożenie drenażu podłużnego, ułożenie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca),

p)      WD-310: roboty nie były prowadzone,

q)      PZDdz-4, jezdnia prawa: izolacja gruba ustroju niosącego, ułożenie ścieków przykrawężnikowych, montaż wpustów, ułożenie drenażu podłużnego,

r)       MA-311, jezdnia prawa: roboty nie były prowadzone,

s)      PZDg-2: roboty nie były prowadzone,

t)       WD-312: roboty nie były prowadzone,

u)      PZSd2, jezdnia prawa: izolacja gruba ustroju niosącego,

v)      WA-313, jezdnia prawa: montaż wpustów, ułożenie drenażu podłużnego, ułożenie nawierzchni (warstwa wiążąca), ułożenie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca),

w)     MA-314, jezdnia prawa: montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, izolacja gruba ustroju niosącego,

x)      WD-315: naprawy powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

y)      WD-316: naprawa powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych.

 

6.3   ROBOTY BRANŻOWE – LIPIEC 2022

a)   budowa linii zasilających: roboty nie były prowadzone,

b)   kanały technologiczne: kanalizacja Ktu, studnie, próby i montaż światłowodów,

c)   budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – TG sekcja 3,

d)   budowa zbiorników retencyjnych: roboty ziemne, układanie bentomaty, podsypka pod płyty ażurowe, montaż płyt ażurowych,

e)   kanalizacja deszczowa: wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, montaż wylotów, umocnienia wylotów przykanalików do rowów, montaż ścieków skarpowych, montaż wpustów żeliwnych,

f)    roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów, umocnienia przepustów,

g)   Obwód Utrzymania Autostrady:

-      budynek administracyjno-socjalny: kanalizacja podposadzkowa,

-      budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: murowanie ścian, izolacje,

-      magazyn materiałów sypkich: prace zbrojarskie, prace betoniarskie.