POSTĘP ROBÓT
 

 

GRUDZIEŃ 2021

 

*  Do obliczeń całkowitego zaawansowania rzeczowego wlicza się Koszty Ogólne

 

ROBOTY DROGOWE

1)      wykonanie nasypów (bez objętości GWN):

-       trasa główna strona prawa, km: 364+200 – 365+000, 369+575 – 369+992,

2)      zasypka pasa dzielącego i poboczy:

-       trasa główna strona prawa, km: 351+800 – 354+150,

3)      wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-       drogi dojazdowe: DD26,

4)      wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z C90/3:

-       trasa główna strona prawa, km: 353+395 – 353+425, 353+448 – 353+480,

-       droga dojazdowa DD26,

-       pod chodnik drogi gminnej przebiegającej przez WD-310,

5)      wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych:

-       trasa główna strona prawa, km: 353+395 – 353+425, 353+448 – 353+480,

6)      wykonanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2:

-       drogi dojazdowe: DD26, DD27,

7)      ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-     wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP08a, EP11h, EP11i,

8)      układanie prefabrykatów betonowych:

-       układanie ścieków trójkątnych w ciągu trasy głównej strona prawa, km: 353+395 – 353+425,

353+448 – 353+480,

-       układanie ścieków trójkątnych w ciągu DG WD-300,

-       układanie krawężników betonowych 20×30 cm: drogi przy obiekcie mostowym WD-310,

-       układanie obrzeży betonowych 8×30 cm: drogi przy obiekcie mostowym WD-310,

-       układanie ścieków skarpowych: drogi przy obiekcie mostowym WD-310,

-       układanie ścieków betonowych: drogi przy obiekcie mostowym WD-310,

9)      układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

-       droga gminna DG WD-310,

10)   humusowanie i obsianie skarp i poboczy:

-       trasa główna - pas rozdziału, km: 351+800 – 354+015,

-       trasa główna strona lewa, km: 361+000 – 361+300, 363+200 – 363+500,

11)   montaż słupów stalowych ekranów akustycznych wraz z elementami mocowania: EP01, EP02,

12)   montaż belek podwalinowych ekranów akustycznych: EP01, EP02, EP03,

13)   wykonanie ścieku trójkątnego monolitycznego:

-       trasa główna strona prawa, km: 351+886 – 352+315, 352+567 – 352+910, 352+915 – 353+014, 353+017 – 353+212, 353+310 – 353+350, 353+354 – 353+395, 353+480 – 353+749,

353+772 – 354+185,

14)   uzupełnienie pobocza mieszanką kruszywa 0/16 mm:

-       trasa główna strona prawa, km: 351+800 – 353+414, 353+458 – 354+150,

15)   montaż barier energochłonnych:

-       trasa główna - pas rozdziału, km: 351+800 – 354+015,

-       trasa główna strona prawa, km: 351+800 – 354+150.

 

 

 

ROBOTY MOSTOWE

a)      Przepusty skrzynkowe:

-       betonowanie ław fundamentowych przepustów PZM-62, PP-27, PP-18, PZM-57 i PZM-64,

-       montaż elementów prefabrykowanych przepustów PZM-53, PP-18, PZM-65, PZM-66, PZM-64, PP-16,

PZM-57, PP-28a i PP-28b,

-       montaż zbrojenia elementów konstrukcyjnych przepustów PP-18, PZM-53, PZM-64 i PP-27,

-       betonowanie elementów konstrukcyjnych przepustów PP-18, PZM-54, PZM-66, PP-27, PZM-53, PZM-64,

PP-16, PZM-57, PP-28a i PP-28b,

-       wykonanie izolacji cienkiej przepustów PP-18, PZM-54, PZM-66, PZM-53 i PZM-57,

-       wykonanie zasypek przepustów PZM-52, PZM-63 i PZM-54,

-       wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewalnej na przepustach PZM-53, PZM-54 i PZM-66.

b)      WD-297: obiekt oddany do użytkowania,

c)      WA-298: umocnienie półek poziomych na stożkach przyczółków; montaż schodów skarpowych; montaż krawężników zanikających; montaż barier i barieroporęczy; oddanie obiektu do użytkowania,

d)      WD-299: roboty nie były wykonywane,

e)      WD-300: roboty nie były wykonywane,

f)       WA-301, jezdnia prawa: montaż belek prefabrykowanych; montaż zbrojenia ustroju niosącego,

g)      PZSdz-6: roboty nie były wykonywane,

h)      KP-302: roboty nie były wykonywane,

i)       WA-303, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych,

j)       WD-304: obiekt oddany do użytkowania,

k)      MA-305, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie podpór,

l)       WD-306: roboty nie były wykonywane,

m)    WA-307, jezdnia prawa: wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych; montaż zbrojenia przyczółków,

n)      WD-308: roboty nie były wykonywane,

o)     WA-309: montaż rusztowania, deskowania i zbrojenia ramy obiektu,

p)      WD-310: montaż zbrojenia i betonowanie podwalin stożków przyczółków,

q)      PZDdz-4, jezdnia prawa: wykonanie zasypek ław fundamentowych; montaż zbrojenia ustroju niosącego;

r)       MA-311, jezdnia prawa: roboty nie były wykonywane,

s)      PZDg-2: roboty nie były wykonywane,

t)       WD-312: roboty nie były wykonywane,

u)      PZSd2, jezdnia prawa: montaż rusztowania, deskowania i zbrojenia ramy obiektu,

v)      WA-313, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych,

w)    MA-314, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie filarów i przyczółków,

x)      WD-315: roboty nie były wykonywane,

y)      WD-316: roboty nie były wykonywane.

 

 

 

ROBOTY BRANŻOWE

-       budowa linii zasilających: roboty nie były wykonywane,

-       kanały technologiczne: roboty ziemne i montaż kanałów Ktu i Ktp; przewierty; montaż studni,

-       budowa oświetlenia: roboty ziemne; układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – MOP Kargał Las, MOP Wola Krzysztoporska,

-       budowa zbiorników retencyjnych: roboty nie były wykonywane,

-       kanalizacja deszczowa: montaż wylotów z przykanalików na skarpę; montaż ścieków skarpowych; montaż umocnienia wylotów w rowach; montaż studzienek wpustowych; budowa kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi,

-       roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów i cieków; umocnienie skarp rowów,

-       Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: izolacja fundamentów; ściany fundamentowe; ściany konstrukcyjne,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: montaż zbrojenia; betonowanie fundamentów,

-     roboty w zakresie branży wod.-kan.: roboty nie były wykonywane.