POSTĘP ROBÓT
 

 

CZERWIEC 2022

 

 

 

3.4.1        ROBOTY DROGOWE – CZERWIEC 2022

a)      wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych:

-       PT strona lewa, km 364+200 – 369+900,

-       PT strona prawa, km 359+700 – 362+020

b)      wykonanie nasypów (bez objętości warstwy GWN):

-       wjazd awaryjny TG strona prawa, km 365+196,

-       TG strona prawa, km 369+950 – 369+992,

-       droga dojazdowa DD21,

c)      wykonanie warstwy GWN, TG strona prawa, km: 369+950 – 369+992, 364+190 – 365+250, 361+710 – 362+025,

363+465 – 364+182,

d)      wykonanie zasypki pasa dzielącego i poboczy, TG strona prawa, km: 357+119 – 357+744, 357+756 – 357+793,

e)      wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6 w zakresie:

-       TG strona prawa, km: 362+550 – 362+620, 369+950 – 369+975, 364+209 – 365+700, 364+100 – 364+182,

f)       wykonanie podbudowy z mieszanki C8/10 RG :

-       TG strona prawa, km: 369+600 – 369+960, 372+465 – 370+030,

-       pas wyłączenia, km 371+895 – 371+552,

-       pas włączenia, km 372+536 – 372+830,

-       przejazd awaryjny, km 371+325 – 371+235,

g)      wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3, KR1-KR7:

-       TG strona prawa, km: 356+985 – 357+025, 357+119 – 357+160, 357+710 – 357+744, 357+756 – 357+790,

-       TG strona prawa, kolumny alarmowe, km: 353+015, 354+989, 356+778, 358+201,

-       plac manewrowy OUA,

h)      wykonanie podbudowy z destruktu (zjazdy, pas technologiczny) – gr. warstwy min. 20 cm: PT strona prawa, km:

360+975 – 361+200, 361+600 – 362+021, 362+100 – 362+850, 362+950 – 363+450, 363+450 – 363+725, 365+550 – 368+200,

i)       wykonanie ulepszonego podłoża z C0,4/0,5:

-       PT strona lewa, km: 364+200 – 364+875, 364+905 – 365+225, 365+550 – 365+940, 366+130 – 366+350,
366+545 – 366+591, 366+755 – 366+810,

-       PT strona prawa, km: 359+950 – 361+250, 362+950 – 363+450,

-       droga dojazdowa DD30,

-       plac manewrowy OUA,

j)       wykonanie warstwy wzmacniającej C3/4 w zakresie:

-       plac manewrowy OUA,

k)      wykonanie warstwy mrozoochronnej z C1,5/2,0:

-       zjazdy przy drogach dojazdowych: DD30,

l)       wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej:

-       plac manewrowy OUA,

m)    wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej C90/3:

-       plac manewrowy OUA,

n)      wykonanie warstwy poślizgowej z powierzchniowego utrwalenia w zakresie TG strona prawa, km: 375+780 – 375+360; 374+770 – 374+300, 374+200 – 373+920,

o)      wykonanie nawierzchni z betonu cementowego (DWN i GWN) w zakresie:

-       TG strona prawa, km: 375+780 - 375+360, 374+770 – 374+300, 374+200 – 373+920,

-       kliny na pasach włączeń/wyłączeń,

p)      wykonanie nawierzchni z MMA:

-       warstwa wiążąca AC16W na drogach: DD21, DG WA-301,

-       warstwa ścieralna AC11S na drogach: DD21, DG WA-301,

q)      umocnienie wlotów/wylotów przepustów kostką betonową, przepusty PP:

-       przy drodze dojazdowej DD30,

-       w ciągu trasy głównej, strony lewa i prawa,

r)       ułożenie krawężników betonowych 20×30 cm na drodze DG WA-301,

s)      ułożenie obrzeży betonowych:

-       TG strona prawa, kolumny alarmowe, km: 353+015, 354+989, 356+778, 358+201,

t)       ułożenie kostki betonowej 8 cm koloru szarego:

-       TG strona prawa, kolumny alarmowe, km: 353+015, 354+989, 356+778, 358+201,

u)      ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe:

-       wykonanie pali fundamentowych ekranów: EP01, EP02, EP03, EP04, EP05, EP06, EP07E, EPO02P, EP11CD,

-       montaż paneli odbijających ekranu EP01,

v)      umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z destruktu:

-       drogi dojazdowe: DD10, DD15, DD19, DD20,

-       droga gminna DG WA-301,

w)     układnie ścieku prefabrykowanego, TG strona prawa, km: 356+985 – 357+028, 357+148 – 357+160, 357+708 – 357+730, 357+770 – 357+793, prace porządkowe na placu budowy.

3.4.2        ROBOTY MOSTOWE – CZERWIEC 2022

a)      Przepusty skrzynkowe:

-       umocnienie wlotów i wylotów przepustów płytami ażurowymi,

-       wykończenie wlotów i wylotów przepustów sekcji I, II i III,

-       wykonanie schodów skarpowych, sekcja I, II i III,

b)      WD-297: obiekt oddany do użytkowania,

c)      WA-298, jezdnia prawa: obiekt oddany do użytkowania,

d)      WD-299: umocnienie stożków płytą ażurową,

e)      WD-300: roboty nie były prowadzone,

f)       WA-301, jezdnia prawa: umocnienie stożków przyczółków prefabrykowanymi płytami ażurowymi, montaż schodów skarpowych, montaż krawężnika i desek gzymsowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych, betonowanie kap chodnikowych,

g)      PZSdz-6: montaż schodów skarpowych, umocnienie stożków geokratą,

h)      KP-302: obiekt oddany do użytkowania,

i)       WA-303, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie ustroju niosącego, montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych, izolacja cienka płyt przejściowych, izolacja gruba z papy zgrzewalnej pod kapy chodnikowe i na ściankach zaplecznych,

j)       WD-304: roboty nie były prowadzone,

k)      MA-305, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie płyty przejściowej, wykonanie izolacji cienkiej płyty przejściowej, montaż zbrojenia i betonowanie wnęki dylatacyjnej,

l)       WD-306: wykonanie warstwy ścieralnej,

m)    WA-307, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

n)      WD-308: naprawy powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

o)      WA-309, jezdnia prawa: montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych,

p)      WD-310: naprawy powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

q)      PZDdz-4, jezdnia prawa: roboty nie były prowadzone,

r)       MA-311, jezdnia prawa: roboty nie były prowadzone,

s)      PZDg-2: roboty nie były prowadzone,

t)       WD-312: naprawy powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

u)      PZSd2, jezdnia prawa: montaż kotew kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, wykonanie schodów skarpowych, umocnienie stożków, izolacja gruba z papy zgrzewalnej,

v)      WA-313, jezdnia prawa: izolacja gruba z papy zgrzewalnej,

w)     MA-314, jezdnia prawa: montaż dylatacji, montaż zbrojenia i betonowanie wnęk dylatacyjnych,

x)      WD-315: naprawy powierzchni betonowych, hydrofobizacja powierzchni betonowych,

y)      WD-316: obiekt oddany do użytkowania.

3.4.3        ROBOTY BRANŻOWE – CZERWIEC 2022

a)    budowa linii zasilających: linie nN na terenie OUA,

b)    kanały technologiczne: kanalizacja Ktu, studnie,

c)    budowa oświetlenia: roboty ziemne, układanie kabli i montaż fundamentów pod słupy oświetlenia – Obwód Utrzymania Autostrady, TG sekcja 3,

d)    budowa zbiorników retencyjnych: roboty nie były prowadzone,

e)    kanalizacja deszczowa: montaż studzienek wpustowych, wykonanie kanałów kanalizacji deszczowej, umocnienia wylotów przykanalików do rowów,

f)     roboty melioracyjne: roboty ziemne w ciągu rowów, umocnienia rowów,

g)    Obwód Utrzymania Autostrady:

-     budynek administracyjno-socjalny: kanalizacja podposadzkowa,

-     budynek warsztatowo-magazynowo-garażowy: murowanie ścian, izolacje, montaż konstrukcji stalowej dachu,

-     magazyn materiałów sypkich: prace zbrojarskie, prace betoniarskie.